Categories

Lämpö­ka­me­ra­ku­vaukset

Hyvin lämpö­eris­tetty ja tiivis­tetty rakennus on energia­te­hokas, jolloin asukas säästää lämmi­tys­kus­tan­nuk­sissa. Lämpö­ku­vauksen avulla saat nopeasti tietoa kohteesi kunnosta ja sen lämpö­tek­ni­sistä ominai­suuk­sista. Kuvaus kannattaa tehdä silloin, kun remon­toidaan asuntoa tai raken­netaan uutta taloa. Kun lämpö­ku­vataan uusi talo ennen luovu­tusta omista­jalle, vältytään mahdol­li­silta korjaus­toi­men­pi­teiltä tulevai­suu­dessa ja näin sekä ostaja että myyjä hyötyvät.

Kenelle

Yrityk­sille, raken­nus­liik­keille, asunto-osakeyh­tiöille ja yksityi­sille rakentajille.

Sisältö ja toteutus

Lämpö­ku­vauk­sessa kohteen pinta­läm­pö­tiloja tutkitaan serti­fioi­dulla lämpö­ku­vaus­me­ne­tel­mällä. Asiak­kaalle rapor­toidaan kuvauksen tulokset, josta ilmenee mahdol­liset puutteet eristyk­sissä sekä puutteiden vakavuus ja laajuus. Raken­nusten lämpö­kuvien analy­sointi perustuu Asumis­ter­veys­oh­jeessa annet­tuihin lämpö­ti­lojen raja-arvoihin.

Hinta

Perus­maksu 80 €/kohde tai päivä
Lämpö­ku­vaukset 120 €/h
Rapor­tointi 85 €/h

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Raken­nus­la­bo­ra­torio
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähkö­posti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Palve­luk­sessasi labora­to­rioin­si­nööri Aleksanteri Juvonen