Categories

Materi­aalin, tuotteen tai rakenteen mekaa­ninen testaus

Voit hyödyntää testausten ja tutki­musten tietoa tuotteen, materi­aalin tai rakenteen laadun paran­ta­mi­sessa.  Testaamme materi­aalien sovel­tu­vuutta käyttö­tar­koi­tuk­seensa sekä erilaisiin olosuhteisiin.

Sisältö ja toteutus

Asiakas saa todel­liset käyttö­tiedot materi­aalien ominai­suuk­sista ja voi siten varmistua tuotteiden materi­aalien sopivuu­desta käyttö­tar­koi­tuk­seensa. Asian­tun­ti­jamme rapor­toivat testi­tu­lokset ja neuvovat niiden tulkin­nassa ja antavat suosi­tuksia. Suori­tamme seuraavat testaukset joko meille toimi­te­tuista tai valmis­ta­mis­tamme näytteistä:

  • Vetokoe muoville: Instron 3367 30 kN –vetokone Zwick 2,5 kN –
  • Olosuh­de­van­hennus: Weiss WK 11-1000/70 –sää-kaappi (UV, kosteus, lämpö-tila)
  • Mikros­kopia: Leica RM 2135 –mikrotomi,  Olympus SZX12 -stereo­mik­ros­kooppi (digikamera),
    Leica DM 2500 materi­aa­li­mik­ros­kooppi (digikamera) – Polarisaatiolaite

Hinta

Vetokoe muoville 90 €/h
Olosuh­de­van­hennus 120 €/vrk
Mikros­kopia 90 €/h
Rapor­tointi 85 €/h

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV.

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
Puh. 050 413 7912
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu