Categories

Metsä­suun­ni­telmien laati­minen ja päivitys

Teemme sinulle metsä­suun­ni­telman, jonka avulla ohjaat metsän­hoidon ja puunkorjuun suunnit­telua. Jos sinulle on jo tehty metsä­suun­ni­telma, mutta sen tiedot eivät enää ole ajan tasalla, päivi­tämme suunni­telmasi vastaamaan nykyhetkeä. Suunni­telmaan kokoamme kaiken olennaisen tiedon koskien metsääsi. Siihen sisäl­tyvät tiedot niin puustosta kuin metsän­hoi­to­tar­peista ja mahdol­li­suuk­sistasi myydä puuta. Suunni­tel­mastasi voit seurata, kuinka hoidat metsääsi niin, että se tuottaa mahdol­li­simman hyvin. Saat myös selville, kuinka paljon voit saada tuloja metsästäsi tulevina vuosina.

Kenelle

Metsä­no­mis­ta­jille, joilla ei ole tilakoh­taista metsä­suun­ni­telmaa tai joiden metsä­suun­ni­telma tarvitsee päivitystä.

Metsä­suun­ni­telman hyödyt

  • Saat yksityis­koh­taista ja arvokasta tietoa metsäsi tilasta ja puustosta
  • Tiedät metsäsi arvon, osaat arvioida metsäsi tuloja ja menoja
  • Sinun on helpompi suunni­tella metsän­hoi­to­toi­men­pi­teitä ja teet parempia päätöksiä metsäsi suhteen
  • Metsä­kaup­pojen ja puunkorjuun suunnittelu sekä tarjousten pyytä­minen on helpompaa

Sisältö

  • Kuvioit­taisen metsä­va­ra­tiedon päivittäminen
  • Toimen­pi­de­tar­peiden määrit­tä­minen maastossa
  • Suunnit­te­lu­las­kennat
  • Suunni­telman koostaminen
  • Metsä­suun­ni­tel­ma­tu­loste ja tarvit­taessa siirto­tie­dostot suunni­telman siirtä­mi­seksi asiakkaan halua­malle organisaatiolle

Toteutus

Metsä­suun­nittelu toteu­tetaan ohjattuna opiske­li­ja­työnä metsä­suun­nit­telun opinto­jakson yhtey­dessä syksyisin.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Yliopettaja Ari Talkkari
ari.talkkari[at]karelia.fi
Puh. 050 3497199
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu