Categories

Muovi­tuotteen suunnittelu ja valmistus piensarjatuotantona

Tarjoamme muovi­tuo­te­suun­nit­telua, valmis­tusta ja koevaluja perustuen asiakkaan antamiin spesi­fi­kaa­tioihin. Ruisku­va­let­tavan tuotteen suunnit­te­lu­vai­heessa huomioidaan ruisku­va­let­ta­vuuden vaati­mukset. Käytän­nössä 3D-suunnittelu ja muotti­suun­nittelu tehdään samassa yhtey­dessä. Tarjoamme myös muovi­tuot­teiden koevaluja muovi­raaka-aineen tai muovi­tuotteen ongelmien selvittämiseen.

Kenelle

Muovia­lalla toimi­ville yrityksille.

Sisältö

  • Muovien proses­sointi
  • Ruiskuvalu
  • Tasokal­voeks­tuutio
  • Lämpö­muovaus

Tuote­suun­nit­telun tuotoksena asiakas saa:

  • 2D-piirus­tuksen tai 3D-mallin
  • materi­aa­li­suo­si­tukset
  • ruisku­pis­te­suo­si­tukset
  • tolerans­sia­na­lyysin (kokoon­pa­noissa)
  • lujuus­las­kennan

Näiden pohjalta asiakas voi halutessaan pyytää myös tarjouksen muotin valmis­tuk­sesta ja piensarjatuotannosta.

Käytössä ovat kaksi­kom­po­nent­ti­ruis­ku­valuun soveltuva Krauss­Maffei Multinject KM80-160/55CZ sekä pienempien osien ruisku­valuun sopiva CDR Boy 12 A.

Hinta

Ruisku­valun konetun­ti­hinta 45 €/h
asetus 80 €/h
piensarjat 95 €/h
ruisku­va­lu­koneen vuokra­käyttö 25 €/h sopimuksen mukaan
rapor­tointi 85 €/h

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
Puh. 050 413 7912
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu