Categories

Raken­nusten tiiviysmittaus

Raken­teiden läpi virtaava hallit­se­maton vuotoilma vaikuttaa sisäilman laadun huonon­tu­misen kautta asumisen viihty­vyyteen ja terveel­li­syyteen, raken­teiden vaurioi­tu­misien riskiin sekä raken­nuksen energian­ku­lu­tukseen. Asumis­viih­ty­vyyttä ja olosuh­teita koskevat direk­tiivit ja standar­doidut vaati­mukset. Kartoi­tamme raken­nuksen tiiviyden ja tuotamme mittausten avulla tietoa asuin­ra­ken­nuksen energian­ku­lu­tuksen pienen­tä­miseen, asumis­viih­ty­vyyden paran­ta­miseen ja raken­teiden vaurioi­tu­misen estämiseen.

Kenelle

Yrityk­sille, raken­nus­liik­keille, asunto-osakeyh­tiöille ja yksityi­sille raken­ta­jille.
Yhteistyö raken­nus­liik­keiden kanssa raken­ta­misen loppu­vai­heissa takaa parhaat edelly­tykset täyttää raken­ta­mis­mää­räysten vaatimukset.

Sisältö

Tiiviys­mit­taus­palvelu koostuu:

  • tilan­ne­kar­toi­tuk­sesta
  • raken­teiden läpivientien tulppaamisesta
  • pinta-alojen mittauk­sista
  • paine­tes­tauksen suorittamisesta
  • mittaus­tu­losten raportoinnista

Mittaa­minen suori­tetaan standardin mukai­sella menetel­mällä ja laitteilla.

Toteutus

Raken­nusten tiiviys­mit­tauk­sissa tuotamme halli­tusti paine-eroja sisä- ja ulkoilman välillä ja mittaamme vuotoilman kulke­mista raken­teiden läpi. Ilmatii­viyttä mittaamme seuraavien määräysten ja suosi­tusten mukaisesti:

  • Raken­teiden tiiviys­mittaus, Standardi: SFS-EN 13829
  • Suomen Raken­nus­mää­räys­ko­koelma, D3 Raken­nusten energia­te­hokkuus, määräykset ja ohjeet 2012

Tiiviys­mit­tauk­silla selvi­tämme raken­teiden välisten liitosten kautta kulkevan vuotoilman määrän ja määri­tämme q50 – arvon, jota tarvitaan raken­nus­lu­pa­vai­heessa, raken­nuksen energia­kat­sel­muk­sessa tai energia­to­dis­tuksen laati­misen yhteydessä.

Hinta

500 €/kpl, alle 120 m3 pientalot
Suuremmat kohteet tarjouksen mukaan.

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV
Lisäpal­velut hinnoi­tellaan lämpö­ku­vaus­tuntien yksik­kö­hin­nalla, joka on 115 € / kuvaustunti.

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Raken­nus­la­bo­ra­torio
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu
puhelin: 013 260 6260
sähkö­posti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Palve­luk­sessasi labora­to­rioin­si­nööri Aleksanteri Juvonen