Categories

Spinal Check -selkätutkimus

Spinal Check on tieteel­li­sesti tarkaksi, luotet­ta­vaksi ja toistet­ta­vaksi todettu selän asennon ja liikku­vuuden mittaus, joka on helppo ja nopea toteuttaa. Tekemämme tutki­muksen avulla saat tietoa ryhdistäsi, selkäsi liikku­vuu­desta ja selkäsi asennon hallin­nasta. Spinal Check -mittausta voidaan myös käyttää toden­tamaan asiak­kaalle ja lähet­tä­välle lääkä­rille selkä­rangan eri osien liikkeitä ja niiden suhteita toisiinsa erilai­sissa selän toimin­ta­häi­riöissä ja sairauksissa.

Kenelle

Sopii mm. tuki – ja liikun­tae­lin­vai­voista kärsi­ville henki­löille, työter­veys­huol­toa­siak­kaille, ryhti­tut­ki­mus­asiak­kaille ja urhei­li­joille. Tutkimus voidaan tehdä myös alihan­kinta- tai konsul­taa­tio­pal­veluna toiselle toimi­jalle, kuten esim. työter­veys­huol­lolle, kaupun­gille tai keskussairaalalle.

Sisältö

Palveluun sisältyy yksi käynti­kerta, johon kuuluu:

  • laite­mittaus
  • tulosten tulkinta
  • täsmäl­listä hoito-ohjausta tutki­muksen pohjalta

Asiakas saa itselleen mittaus­tu­lokset kirjal­lisena. Arvioimme mahdol­listen jatko­käyntien ja lisäneu­vonnan tarpeen asiakaskohtaisesti.

Toteutus

Spinal Check – selän tutki­mus­mit­tauksen toteut­tavat fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lijat TARMOn tai yhteis­työ­tahon tiloissa vastaavan fysio­te­ra­peutin ohjauk­sessa. Mittausta varten henkilö varaa 30 minuutin ajan. Mittaus ei vaadi asiak­kaalta muita ennak­ko­val­mis­teluja. Spinal Check -selkä­tut­kimus tehdään Spinal Mouse -laitteella. 

Hinta

15€/mittaus, Karelia-amk:n opiske­lijat 5€/mittaus

Lisätietoja ja ajanvaraus

puh. 050 913 1787 tai tarmo@karelia.fi.