Categories

Suurno­peus­ka­me­ra­kuvaus

Taval­linen video­kamera ei kykene ottamaan kuvia tarpeeksi tiuhaan silloin kun tarvitaan tarkkaa tietoa tuote­ke­hi­tyksen ja tutki­muksen tueksi. Suurno­peus­ka­me­ramme pysäyttää ajan ja hidastaa tilanteet selvästi nähtä­viksi, jolloin saadaan selville pienem­mätkin yksityiskohdat.

Kenelle

Kuvaus­palvelu soveltuu mm. teolli­suuden-, tutki­muksen- ym. tarpeisiin.

Käyttö­kohteet

Suurno­peus­ka­me­ralle löytyy lukemat­tomia kohteita.

Sillä voidaan kuvata esimerkiksi:

  • erilaisia prosesseja, kuten hitsausprosessia
  • fysikaa­lisia ilmiötä
  • laitteiden mekaa­nista iskunkestävyyttä
  • vetolu­juutta

Kuvaus- ja analy­soin­ti­koh­teita voivat olla esimerkiksi:

  • erilaiset törmäys­testit
  • virtaus­dy­na­miikka
  • ballis­tiikka
  • materi­aa­li­tek­niikka
  • partikkeli- ja aerosolitutkimus

Tuotan­to­linjan seuraa­mi­sessa kameroita käytetään esim. syöttö-, täyttö-, merkkaus- ja saumaus­lait­teiden optimoin­nissa sekä mahdol­listen virhe­toi­min­tojen syiden selvittämisessä.

Laitteis­tomme

Suurno­peus­kamera (Vision Research Phantom Miro M320S) on pieni­ko­koinen, akkukäyt­töinen ja kannettava suurno­peus­kamera, joka tuottaa värikuvaa täydellä terävä­piir­to­tark­kuu­della.
Kuvaus­ka­lustoa on myös mahdol­lista vuokrata. Opastamme kuvaus­ka­luston käytössä.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 050 413 7912
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu