Categories

Sydän- ja veren­kier­toe­li­mistön kunnon testaaminen

Testaamme luotet­ta­vasti ja turval­li­sesti sydän- ja veren­kier­toe­li­mistösi kunnon hyödyn­tä­mällä polku­pyö­räer­go­met­ri­testiä sekä UKK-kävely­testiä. Polku­pyö­räer­go­met­ri­testi on epäsuora maksi­maa­lisen hapen­ku­lu­tuksen testaus­me­ne­telmä, jonka avulla asiakas saa tietoa fyysi­sestä kunnostaan. UKK-kävely­testin avulla selvi­tetään testat­tavan henkilön aerobisen kunnon riittävyys/riittämättömyys suhteessa terveyteen ja toimin­ta­kykyyn. Testin pohjalta annamme halutessasi liikun­ta­suo­si­tuksia ja -neuvoja.

Kenelle

Sopii kaikille, jotka haluavat tietoa sydän- ja veren­kier­toe­li­mistön kunnostaan sekä sen harjoit­ta­mi­sesta (lähtö­ta­so­testaus tai harjoit­telun vaiku­tuksen seuraa­minen). Palvelua voivat käyttää yksit­täisten henki­löiden lisäksi myös järjestöt projek­teissaan, yritykset, työter­veys­huollot sekä urheiluseurat.

Sisältö

Asiakas saa kuvan omasta sydän- ja veren­kier­toe­li­mistön sen hetki­sestä suori­tus­ky­vystään suhteessa saman ikäiseen väestöön sekä perus­ohjeet sen harjoit­ta­miseen. Mikäli tiedetään esimer­kiksi työn aiheut­tamat energeet­tisen kuormi­tuksen tekijät, voidaan myös arvioida suori­tus­kykyä suhteessa työn kuormitustekijöihin.

Testaukseen kuuluu:

  • Ennak­koar­viointi
  • Epäsuora polku­pyö­räer­go­met­ri­testi
  • UKK-kävely­testi
  • Kirjal­liset testitulokset

Toteutus

Asiakas varaa testiajan ja saa samalla ohjeet testiin valmis­tau­tu­mi­sesta ja sen ajalli­sesta kestosta. Tarvit­taessa sovitaan lisäksi erillinen palau­teaika. Ennen testiä arvioimme, voidaanko se turval­li­sesti suorittaa (mm. oireet, lääki­tykset, tarve lääkä­rin­tar­kas­tukseen ennen testiä) ja vastaa­vatko testistä saatavat tulokset tai sen toteutus tavoit­teita (vrt. kuntoilija /huippu-urhei­lijan ominai­suudet). Annamme testi­tu­lokset ja ohjeet myös kirjal­lisina asiakkaalle.

Ergomet­ri­tes­tissä on mahdol­lista testata 2 henkilöä yhtä aikaa, kävely­tes­tissä koko ryhmä (10-20).

Hinta

5-10 € / ryhmä / henkilö opiske­li­joiden tekemänä.

Lisätietoja ja ajanvaraus

puh. 050 913 1787 tai tarmo@karelia.fi.