Categories

Tuotteen ja palve­luiden kehit­tä­minen (Innos­tudio®)

Tarvit­setko asian­tun­tevaa apua olemassa olevan tuotteen/palvelun tai kokonaan uuden idean edelleen­ke­hit­telyyn? Me autamme sinua jalos­tamaan ideasi uudelle tasolle Tuotteiden ja palve­luiden kehit­tä­minen -työpajan avulla.

Kenelle

Kaikille, joilla on tarve uuden idean jatko­ja­los­ta­mi­selle. Idea voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehit­tä­miseen tai kyseessä voi olla täysin uusi idea. Tarve voi liittyä esimer­kiksi idean visua­li­soi­miseen tai toimin­nal­li­suuden sekä materiaali- ja valmis­tus­tek­niik­kojen suunnitteluun.

Sisältö ja toteutus

Suunnit­te­lemme, toteu­tamme (ohjaus, työvä­li­neiden järjes­tä­minen) ja dokumen­toimme työpajan asiakkaan tarpeiden mukaan. Työpa­jassa hyödyn­netään visuaa­lisia yhteis­suun­nit­te­lu­me­ne­telmiä. Loppu­tu­loksena saamme visuaa­lisia konsepteja, joiden avulla ideoiden arviointi helpottuu. Aineisto toimii myös tausta­ma­te­ri­aalina varsi­nai­selle suunnit­te­lu­työlle. Toteutus tapahtuu kokonaan ammat­ti­lais­työnä tai opiske­li­joiden osa toteut­tamana. Työpajan rapor­toin­nista ja tulosten visua­li­soin­nista on pyydettävä erillinen tarjous.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen
raimo.moilanen[at]karelia.fi
puh. 050 585 5139
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu