Categories

Työnoh­jaus­palvelu

Tarjoa­mamme Työnohjaus-palvelun avulla syvennyt oman työsi ja työsken­telysi tarkas­teluun, arviointiin ja kehit­tä­miseen. Tämän myötä löydät keinoja, joilla jaksat paremmin sekä kehityt työssäsi. Työnoh­jauk­sessa paneu­dutaan koulu­tetun työnoh­jaajan avulla kysymyksiin, kokemuksiin sekä tunteisiin, jotka liittyvät omaan työhön, työsken­telyyn ja/tai työyhteisöön.

Kenelle

Sopii erityi­sesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijöille.

Tavoite ja sisältö

Työnoh­jauk­sessa keskeistä on vuoro­vai­kutus ohjat­tavan ja ohjaajan välillä sekä tavoitteet, jotka sovitaan yhdessä siihen osallis­tuvien kanssa ja joita tarkis­tetaan tarvit­taessa. Työnohjaus on yksilön, ryhmän tai työyh­teisön kokemuk­sel­linen oppimisen prosessi.

Toteutus

Työnoh­jaus­pal­velun toteu­tus­tavat, kesto ja tiheys määri­tellään tapaus­koh­tai­sesti tehtä­vässä sopimuk­sessa. Eri työnoh­jaajat käyttävät erilaisia menetelmiä ohjauk­sessa. Työnoh­jaus­pal­velun kesto on yleensä 15-20 tapaa­mista, tapaa­mis­tiheys 2-3 viikon välein ja tapaa­mis­kerran kesto sopimuksen mukai­sesti 1-2 tuntia kerrallaan.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä tai työyh­tei­sö­oh­jauksena. Työnoh­jaus­ryhmän jäsenet voivat olla samasta työpai­kasta tai eri työpai­koista, jolloin he ovat saman ammatin tai toimialan edustajia.

Hinta

Kysy tarjous!

Ohjauksen tapah­tuessa Joensuun kaupun­kia­lueen ulkopuo­lella, lasku­tetaan myös kilomet­ri­kor­vaukset ja korvaus matka-ajasta.

Yhteys­henkilö

Lehtori Heli Koponen
heli.koponen[at]karelia.fi
Puh. 050 310 9148
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu