Categories

Virtaus- ja lämpösimulointi

Tuotamme virtaus- ja lämpö­si­mu­loinnin avulla tietoa tuotteen lämpö­tek­ni­sestä toimin­nasta. Simulointi tuottaa tietoa, jota hyödyn­netään tuotteen laadun paran­ta­mi­sessa sekä tuotteen kustan­nuksien optimoin­nissa. Simulointi soveltuu osaksi tuote­ke­hi­tystä ja vähentää tuotteen testaa­miseen ja pilotointiin liittyvää työtä ja tutkimuksia.

Kenelle

Kaikille, jotka haluavat kehittää tuottei­tansa ja parantaa tuottei­densa laatua.

Sisältö ja toteutus

Palve­lussa simuloimme 3D-mallia tieto­ko­neoh­jel­malla, jonka avulla saamme tuloksia tuotteen käyttäy­ty­mi­sestä erilai­sissa ympäris­töissä. Mallin­namme tuotteen CAD-ohjel­malla, jonka jälkeen simuloin­tioh­jel­massa tuotteeseen asetetaan ne muuttujat, jotka siihen tulevat vaikut­tamaan. Muuttujina voivat olla esim. lämpötila, virtaus­nopeus ja materi­aa­liarvot. Simulointi voidaan suorittaa joko staat­tisena tai aikariip­pu­vaisena. Asiakas saa raportin simuloin­ti­tu­lok­sista. Asian­tun­ti­jamme antaa tukea simuloin­ti­tu­losten tulkin­nassa sekä antaa tarvit­taessa kehity­seh­do­tuksia tuotteen parantamiseksi.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 050 413 7912
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu