Categories

Ympäris­tö­olo­suh­de­testaus

Suunnit­te­lemme ja toteu­tamme tarpeidesi mukaan luotet­tavat olosuh­de­tes­taukset, joiden avulla voit parantaa tuotteidesi laatua. Tuotamme olosuh­de­tes­tauksen avulla tietoa materi­aalin, tuotteen tai rakenteen sovel­tu­vuu­desta erilaisiin olosuhteisiin.

Kenelle

Yrityk­sille ja organi­saa­tioille, joilla on tarve saada tietoa materi­aalin, tuotteen tai rakenteen käyttäy­ty­mi­sestä erilai­sissa ympäristöolosuhteissa.

Sisältö ja toteutus

Suunnit­te­lemme asiakkaan tarpeiden mukaan materi­aa­lille, tuotteelle tai raken­teelle testaus­oh­jelman, jolla voidaan testata halut­tujen olosuh­teiden vaikutus kappa­leeseen syklin/syklien aikana.
Testaus suori­tetaan sääkaa­pissa ja lopuksi tehdään visuaa­linen tarkastelu ja/tai mekaa­ninen testaus sekä rapor­toidaan tulok­sista asiak­kaalle. Testaa­mi­sessa on mahdol­lista käyttää kahden sääkaapin kapasi­teettia yhtä aikaa.

Testauksen aikana vaikut­tavat muuttujat:

  • lämpötila (-40°C- +190°C)
  • kosteus (0-98 % RH)

Sääkaappien tilavuudet 960 ja 225 l.

Hinta

Esisel­vi­tystyö, (testin kehit­tä­minen) 115 €/h
Testaustyö 62 €/h
Rapor­tointi 80 €/h

Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV.

Yhteys­henkilö

Labora­to­rioin­si­nööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 050 413 7912
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu