Categories

Yrity­silmeen ja visuaa­lisen viestinnän kehittäminen

Haluatko kehittää organi­saa­tiosi tunnis­tet­ta­vuutta ja viestintäsi erottu­vuutta? Logo, fontit, värit ja muodot kertovat kaikki viestiä yrityk­sestäsi ja yhdessä ne muodos­tavat yrity­silmeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki visuaa­liset elementit on suunni­teltu toimimaan yhtenäisenä kokonai­suutena. Palve­lumme avulla saat asian­tun­tevaa apua yhden­mu­kaisen ja kohde­ryh­miisi vetoavan yrity­silmeen kehittämiseksi.

Kenelle

Yrityk­sille ja organi­saa­tioille, jotka haluavat kehittää yrity­sil­mettään ja tehostaa visuaa­lista viestintäänsä.

Sisältö ja toteutus

Palvelu koostuu toimin­nal­li­sesta yritys­koh­tai­sesta työpa­jasta sekä jatko­suun­nit­teluun osallis­tu­mi­sesta Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joiden ja asian­tun­ti­joiden kanssa.

Palvelun konkreet­tisena loppu­tu­loksena syntyy kevyt ohjeisto yrityksen visuaa­li­sesta ilmeestä sekä esimerkkejä visuaa­lisen ilmeen hyödyn­tä­mi­sestä eri viestintä- ja markkinointikanavissa.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen
raimo.moilanen[at]karelia.fi
Puh. 050 585 5139
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu