Avoimen AMK:n opinnot lukiolaisille

Opintoja järjes­tetään eri tavoin:

  • lähio­pinnot (L) tarkoit­tavat osallis­tu­mista oppitun­neille ja erilaisten tehtävien tekemistä,
  • verkko-opinnot (V) suori­tetaan Moodle-ympäris­tössä itselle sopivana ajankohtana,
  • monimuoto-opinnoissa (M) on lähita­paa­misia oppitun­neilla ja itsenäi­sesti suori­tet­tavia tehtäviä.

Lähio­pinnot ja -tapaa­miset järjes­tetään Joensuussa Karelian tiloissa tai omalla lukiollasi sopimuksen mukaan.

Jos et löydä itsellesi sopivia opintoja, voit ilmoit­tautua myös muille avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jon­nassa oleville opintojaksoille.

Toimi näin! – Ilmoittautumisohjeet

Opinto­jak­so­ku­vaukset ja ilmoit­tau­tu­minen avautuvat linkeistä. Kun ilmoit­taudut, kirjoita Lisätietoja-kohtaan lukio, jossa opiskelet. Opinnot ovat lukio­lai­sille maksut­tomia. Poikkeuksen muodos­tavat hygienia- ja annis­ke­lu­passi sekä ensia­pu­kortti, joista peritään todis­tus­maksu (10 €) sekä työtur­val­li­suus­kortti (15 €). Nämä maksut maksetaan ennen tenttiä lähetet­tävän maksu­linkin kautta.

Jos ilmoit­taudut maksul­li­selle opinto­jak­solle, ohita maksu­vaihe käyttä­mällä alennus­koodia LUKIO22.

Huomioi ilmoit­tau­tu­mi­sajat. Ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä saat vielä vahvis­tus­viestin opintojen alkamisesta.

Suorit­ta­mastasi opinto­jak­sosta saat opinto­re­kis­te­riotteen lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­teeseen opiskelijapalvelut(at)karelia.fi. Näet suori­tuksesi myös Oma Opinto­po­lussa.

Syksy 2022

Ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut! 

Työelämän taito­kortit – Kortit työelämään

Osoita työnan­ta­jalle töitä hakiessasi, että sinulla on nämä tärkeät taidot hallussa!
Aineisto opiskellaan itsenäi­sesti, jonka jälkeen on testi­ti­laisuus Joensuussa.

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op M
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op M
Ensiavun perusteet 1 op M (tulossa syksyllä 2022)

Työtur­val­li­suus­kortti® antaa valmiuksia kohde­riskien ja oman työpaikan yleisen työtur­val­li­suuden arviointiin sekä turval­li­suus­ha­vain­tojen tekemiseen.

Työtur­val­li­suus­kortti 1 op (tulossa keväällä 2023)

Tukea tehok­kaaseen opiskeluun

Tunnista ja vahvista omia vahvuuk­siasi opiske­lijana. Opinnot ovat itsenäi­sesti suori­tet­tavia verkko-opintoja. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Opiske­lu­taidot 1 op V (tulossa syksyllä 2022)
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin, sairaan­hoi­tajan, tervey­den­hoi­tajan, sosio­nomin tai trade­nomin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina, sairaan­hoi­tajana, tervey­den­hoi­tajana, sosio­nomina tai trade­nomina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V
Minustako tervey­den­hoitaja? 2 op V
Minustako sosionomi? 2 op V
Minustako liike­ta­louden tradenomi? 2 op V

JavaScript -ohjel­moin­ti­kieli

Opi raken­tamaan itse ajavan auton simulaatio JavaSc­riptin avulla. 

Coding a Self-Driving Car in Java Script 3 cr V

Gimp-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma

Opi käyttämään ilmaisen kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelman toimintoja erilaisten graafisten elementtien käyttä­miseen ja valokuvien kuvankäsittelyyn. 

Gimp-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma graafi­sessa suunnit­te­lussa 2 op V (seuraavan kerran keväällä 2023)

Innovaa­tiota ja liikeideoita

Kehitä uusi liikeidea, jota voidaan lähteä toteut­tamaan käytän­nössä esimer­kiksi 4H-yrityksenä!

Bisnespaja 2 op M (seuraavan kerran syksyllä 2022)

Ajankoh­taista asiaa matkai­lusta,
tapah­tu­ma­tuo­tan­nosta ja palve­lujen kehittämisestä

Opinnot sopivat erityi­sesti tradenomi ja restonomi -opinnoista kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V

Ympäristö- ja energia­ky­sy­mykset 

Tartu ajankoh­taisiin aiheisiin!

Kiertotalous.nyt 3 op V
Näkökulmia biota­louteen 2 op V

Kielio­pintoja

Jos epäilet, etteivät ruotsin tai englannin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsin ja/tai englannin kielen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina!

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V
English Refresher 3 op 
V
Opi venäjän aakkoset – ja jotain muutakin 1 op V