Categories
Ajankohtaista

Avoimen väylän erillishaku

Haku avoimen amk:n opinnoilla

Kun sinulla on suori­tettuna tietty määrä avoimen amk:n opinto­pis­teitä, voit hakea erillis­haussa Karelian tutkinto-opiske­li­jaksi. Vaadit­tavat opinto­pis­te­määrät ovat seuraavat:

Huom. Voit hakea vasta sitten, kun 45/30/20 opinto­pisteen suori­tukset ovat merkit­tyinä opinto­re­kis­te­riisi. Esimerkki: Jos sinulla on 45 opinto­pis­tettä opinto­re­kis­te­rissäsi 15.11. mennessä, haet syksyn haussa. Jos saat 45 opinto­pis­tettä täyteen vasta joulu­kuussa, haet kevään haussa 1.1. – 15.5.2023.

Aiemmin suori­tet­tujen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintojen tulee olla haettavaan koulu­tukseen ja opetus­suun­ni­telmaan sovel­tuvia opintoja. 

Erillishaku väylä­opin­noilla

Numerolla arvioi­tujen opinto­suo­ri­tusten paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Sosiaali- ja tervey­sa­lalle haettaessa tervey­den­tilasi ja toimin­ta­kykysi tulee olla sellainen, että kykenet opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoit­teluun. Lue lisää.

Ylempään amk-tutkintoon haettaessa sinulla tulee olla koulu­tukseen soveltuva korkea­kou­lu­tut­kinto sekä vähintään kahden vuoden työko­kemus korkea­kou­lu­tut­kinnon jälkeen. Työko­ke­muk­seksi hyväk­sytään myös 1990-luvun opistoasteen tai ammatil­lisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittu työko­kemus. Työko­ke­musta voit kerryttää hakulo­makkeen jättä­miseen saakka. Tarkista kelpoi­suutesi täältä. Ole tarvit­taessa yhtey­dessä hakijapalveluihin. 

Joissakin koulu­tuk­sissa voi olla tarken­nettuja valin­ta­pe­rus­teita. Tarkista hakukoh­teesi valin­ta­pe­rusteet Opintopolusta. 

Hakuaika ja opintojen aloitus

Hakuaika 1.8. – 15.11.2022. Opintosi alkavat syyslu­ku­kau­della 2022.
Hakuaika 1.1. – 15.5.2023. Opintosi alkavat kevät­lu­ku­kau­della 2023. 

Hakemukset käsitellään kerran kuukau­dessa. Käsit­te­lyaika on kaksi viikkoa. Opiske­luoikeus myönnetään käsit­telyä seuraavan kuukauden alusta lähtien. 

Hakukohteet

Täytä hakemus Opinto­po­lussa. Opinto­polun hakulo­mak­keelle pääset valit­se­malla Karelian hakusi­vulta hakukoh­teesi.

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lujen erillishauista.

Yhden opiske­lu­paikan säännös koskee avoimen väylän hakua. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavan opiske­lu­paikan. Lisätietoa

Otettuasi opiske­lu­paikan vastaan erillis­hausta, et ole enää ensiker­ta­lainen.
                                                                            

Lisätiedot

hakijapalvelut@karelia.fi
Karelia-amk
Hakija­pal­velut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu