Categories
Ajankohtaista

Avoimen väylän erillishaku

Haku avoimen amk:n opinnoilla

Voit hakea avoimen väylässä Karelian tutkinto-opiske­li­jaksi, mikäli saat avoimen amk:n opinto­pisteet suori­tettua kuluvan lukukauden loppuun mennessä. Vaadit­tavat opinto­pis­te­määrät ovat

  • 55 opinto­pis­tettä amk-opintoja tai
  • 20 opinto­pis­tettä yamk-opintoja.

Aiemmin suori­tet­tujen avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintojen tulee olla haettavaan koulu­tukseen ja opetus­suun­ni­telmaan sovel­tuvia opintoja. 

Kevään haussa voit kerryttää opinto­pis­teitäsi 31.7. saakka ja syksyn haussa 31.12. saakka. 

Erillishaku väylä­opin­noilla

Numerolla arvioi­tujen opinto­suo­ri­tusten paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Sosiaali- ja tervey­sa­lalle haettaessa tervey­den­tilasi ja toimin­ta­kykysi tulee olla sellainen, että kykenet opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoit­teluun. Lue lisää.

Ylempään amk-tutkintoon haettaessa sinulla tulee olla koulu­tukseen soveltuva korkea­kou­lu­tut­kinto sekä vähintään kahden vuoden työko­kemus korkea­kou­lu­tut­kinnon jälkeen. Työko­ke­musta voit kerryttää syksyn haussa 31.12. saakka ja kevään haussa 31.7. saakka. Työko­ke­muk­seksi hyväk­sytään myös 90-luvun opistoasteen tai ammatil­lisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen hankittu työko­kemus. Osassa hakukoh­teita hyväk­sytään myös opistoasteen tai ammatil­lisen korkea-asteen tutkinto pohja­kou­lu­tuk­seksi. Tarkista kelpoi­suutesi täältä ja ole tarvit­taessa yhtey­dessä hakijapalveluihin. 

Joissakin koulu­tuk­sissa voi olla tarken­nettuja valin­ta­pe­rus­teita. Tarkista hakukoh­teesi valin­ta­pe­rusteet Opinto­po­lusta.

Hakuajat

Kevään hakuaika 16.5. klo 15.00 – 31.5.2022 klo 15.00

Hakukohteet

Täytä hakemus Opinto­po­lussa. Lataa tarvit­tavat liitteet hakulomakkeelle. 

Avoimen väylän hakukohteet

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lujen erillis­hauista.

Yhden opiske­lu­paikan säännös koskee avoimen väylän hakua. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavan opiske­lu­paikan. Lisätietoa

Otettuasi opiske­lu­paikan vastaan erillis­hausta, et ole enää ensiker­ta­lainen.
                                                                            

Opiske­li­ja­va­linta

Opiske­li­ja­va­linta on ehdol­linen, kunnes haussa ilmoi­tetut tiedot on tarkis­tettu sekä hakija on saavut­tanut vaadit­tavan opinto­pis­te­ker­tymän määräaikana.

Opiske­li­ja­va­linnan tulokset julkaistaan syksyn haussa joulu­kuussa ja kevään haussa kesäkuussa. 

Lisätiedot

hakijapalvelut@karelia.fi
Karelia-amk
Hakija­pal­velut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu