Avoin AMK

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta. 

  • Lisää työelä­mässä tarvit­tavaa osaamista.
  • Tutustu ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin.
  • Tähtää tutkinnon suorittamiseen.
  • Kehitä yleis­si­vis­tystäsi sinua kiinnos­ta­vissa asioissa.
  • Hyödynnä välivuosi.

Opinto­tar­jonta

Hae itsellesi sopiva koulutus!

Syyslu­ku­kauden opinnot julkaistaan juhan­nukseen mennessä.

TOTEUTUSAIKA

KIELI

TASO

TOTEUTUSTAPA

KOULUTUSALA


Opinto­ko­ko­nai­suudet

Laajempiin opinto­ko­ko­nai­suuksiin on koottu opinto­jaksoja, jotka täyden­tävät toisiaan. Voit opiskella opinto­ko­ko­nai­suudet kokonaan tai valita niistä sinulle sopivat opintojaksot.

Polkuo­pinnot

Polkuo­pinnot ovat hyvä vaihtoehto silloin, jos tähtäät tutkinto-opintoihin. Opiskele ensim­mäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Avoimet
korkea­kou­luo­pinnot
väylänä tutkintoon

  • Tiesitkö, että avoimen amk:n opinnoilla voi hakea tutkinto-opiskelijaksi?
  • Avoimen väylän haku – mitä se tarkoittaa?

Hakumah­dol­li­suuden esitte­lywe­bi­naari netissä
to 9.6. klo 17 – 18.30

Linkki webinaariin lisätään tähän ennen tilaisuutta.

Opintojen suunnittelu

Mitä asioita kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa?

Opiskelu
avoimessa amk:ssa

Sivua päivi­tetään…

Alkuun avoimen amk:n opinnoissa

Täältä löydät ohjeita esim. Karelian käyttä­tun­nuksen käyttöön­ottoon, monivai­heseen toden­ta­miseen ja kuinka kirjaudut Moodleen. 

Opiske­lu­taitoja ja maistiaisopintoja

Vahvista urava­lin­taasi ja opiskelu-valmiuk­sisasi maistiai­so­pin­noilla, jotka toteu­tetaan nonstop-opintoina.

Opinnot lukio­lai­sille ja ammattiin opiskeleville

Väylä­opinnot ovat toisen asteen opiske­li­joille maksuttomia.

Avoin AMK -ohjaus

Sinulla on mahdol­lisuus saada ohjausta avoimen amk:n opiskeluun.

Avoin AMK ohjaus

Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen amk:n opinnoissa?
Kaipaatko tukea opiske­lu­va­lin­toihin?
Onko opintojen etene­mi­sessä vaikeuksia? 

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika!
Ota yhteyttä sähkö­pos­tilla (niina.pennanen@karelia.fi tai mervi.latti@karelia.fi) tai varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika!

Ajanva­raukseen >>

Maksut

Opinto­maksu suori­tetaan ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä.
Tarkista, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun. 

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät usein esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin. 

Opiskelua tukevat palvelut 

Palvelut, joihin avoimen amk:n opiskelija on oikeutettu. 

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen

Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa!

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. 

Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina ja on kaikille maksuton. 

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >>

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi