Categories
Ajankohtaista

Avoin AMK

Opintoja jousta­vasti kaikille

Avoimessa amk:ssa voit
  • tutustua amk- ja yamk-opintoihin,
  • kehittää ammat­ti­tai­toasi,
  • täydentää omaa osaamistasi,
  • hyödyntää välivuoden,
  • tähdätä tutkinnon suorittamiseen.

Suurin osa koulu­tuk­sista toteu­tetaan verkko-opintoina. Opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu yleensä: opinto­jak­sojen tavoitteet, sisällöt, vaati­mukset ja opettajat ovat samoja. Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­toihin kuuluvia opintoja. Opinnot sovel­tuvat sinulle, jos haluat vahvistaa ammatil­lista osaamistasi tai muuten lisätä tietojasi ja taitojasi. Jos myöhemmin haet ja tulet valituksi tutkinto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, opinnot luetaan hyväksi tutkintoon

Opiskelu vaatii aina sitou­tu­mista, motivaa­tiota ja aikaa. Yksi opinto­piste (op) vaatii noin 27 tuntia opiske­lijan työtä. Opintojen suunnit­te­lussa olennainen osa on kalen­terin hallinta eli ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa myös niihin aikaa, opetukseen osallis­tu­misen lisäksi. Opiskelu on paljolti myös itsenäistä työskentelyä. 

Kevään 2022 opinnot

Tutustu kevään opinto­tar­jonaan ja ilmoit­taudu mukaan! 

Tutustu ja ilmoittaudu >>

Maistiaisia nonstop-opintoina

Harkit­setko amk-opintoja vai onko oma urapolkusi hukassa? Vahvista urava­lin­taasi ja opiske­lu­val­miuk­siasi maistiai­so­pin­noilla, jotka toteu­tetaan nonstop-opintoina. Voit aloittaa opinnot milloin haluat lukukauden aikana ja suorittaa ne itsenäi­sesti oman aikataulusi mukaan. 

Lue lisää >>

Etäte­ra­pia­pal­ve­luiden asiantuntija

Koulu­tuk­sessa perehdyt etäte­ra­pioissa hyödyn­net­täviin teknisiin ja digitaa­lisiin välineisiin käytännöin kokeiluin ja testauksin. Perehdyt virtu­aa­liym­pä­ris­tössä tapah­tuvaan eri ikäisten verkko­vuo­ro­vai­ku­tukseen ja -ohjaukseen.

Koulutus on tarkoi­tettu kaikille terapia-alan tutkinnon suorit­ta­neille ammattilaisille.

Lue lisää >>

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen 

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen.

Koulutus on suunnattu raken­nusalan osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus on maksuton. 

Lue lisää >>

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun

Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen AMK:n opinnoissa tai opiskelussa?

Osallistu infoon verkossa tai varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika. Lue lisää >>

Opiske­lu­tai­toillat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun avoin AMK on mukana järjes­tä­mässä korkea­kou­lujen opiske­lu­tai­toiltoja, joissa saat tukea ja vinkkejä tehok­kaaseen opiskeluun!

Vuoden ensim­mäinen opiske­lu­tai­toilta on torstaina 27.1.2022 klo 17.30 – 18.30 ja teemana on Psyyk­kinen hyvin­vointi ja oppiminen. Psyyk­kinen hyvin­vointi ja sen vaikutus opiskeluun ja oppimiseen. PsT Lotta Tynkkynen, Helsingin yliopisto.

Osallis­tu­minen verkossa on maksu­tonta.
Liity mukaan napsaut­ta­malla tätä >>

Maksuton opiskelu

Opinto­tar­jon­nassa on useita opintoja, jotka ovat kaikille maksut­tomia. Maksut­tomat opinnot löydät opinto­tar­jonnan vihreästä laatikosta. 

Työttö­mille ja lomau­te­tuille opinnot ovat maksut­tomia. Ohita maksu­vaihe alennus­koo­dilla TYOTT22. Varaudu todis­tamaan maksut­to­muuden peruste. Myös Karelian alumnit saavat avoimen amk:n opinnot maksutta. Karelian tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tuneet voivat opiske­lilla kaksi vuotta valmis­tu­misen jälkeen maksutta kaikkia avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja.

Lue lisää >>

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi