Avoin AMK

Löydä oppimisen ilo

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohja­kou­lu­tuk­sesta riippumatta. 

  • Lisää työelä­mässä tarvit­tavaa osaamista.
  • Tutustu ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin.
  • Tähtää tutkinnon suorittamiseen.
  • Kehitä yleis­si­vis­tystäsi sinua kiinnos­ta­vissa asioissa.
  • Hyödynnä välivuosi.

Opinto­tar­jonta

Hae itsellesi sopiva koulutus!

TOTEUTUSAIKA

KIELI

TASO

TOTEUTUSTAPA

KOULUTUSALA


Avoimen AMK:n kevään 2023 tarjonta

Kevään koulu­tus­tar­jonta ja uusi koulu­tus­ka­lenteri julkaistaan joulukuun aikana.

Polkuo­pinnot

Polkuo­pinnot ovat hyvä vaihtoehto silloin, jos tähtäät tutkinto-opintoihin. Opiskele ensim­mäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.

Polkuo­pinnot
tammi­kuussa 2023

Polkuo­piskelu on hyvä vaihtoehto, jos tähtäät AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Ilmoit­tau­tu­minen alkaa 5.12. klo 9.00
ja päättyy 6.12. klo 23.00.

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >

Puu- ja vähähii­linen rakentaminen

Täydennä osaamistasi puu- ja vähähii­li­sessä rakentamisessa!

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen. 

Koulutus toteu­tetaan verkko-opintoina ja on
kaikille maksuton. 

Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan >

Opintojen suunnittelu

Mitä asioita kannattaa huomioida opintoja suunni­tel­lessa? Mitä verkko-opiskelu vaatii tai mitä Nonstop-opinnot tarkoittavat?

Opiskelu
avoimessa amk:ssa

Täältä löydät tietoa esim. avoimen AMK:n lukukausista, opintojen hyväk­si­lu­ke­mi­sesta, opinto­suo­ri­tusten arvioin­nista sekä kampuk­sista ja pysäköinnistä.

Alkuun avoimen amk:n opinnoissa

Täältä löydät ohjeita esim. Karelian käyttä­jä­tun­nuksen käyttöön­ottoon, monivai­heiseen toden­ta­miseen ja kuinka kirjaudut Moodleen. 

Tiedonhaku – kun google ei riitä: Miten löydän korkea­kou­luo­pin­noissa tarvit­tavat tiedonlähteet?

Torstaina 8.12.2022 klo 17-18

Infor­maa­tikko Maarit Putous, Itä-Suomen yliopisto

Tiedon­ha­ku­taitoja tarvitaan mm. tieteel­li­sessä kirjoittamisessa.

Liity webinaariin tästä >

Opiske­lu­taitoja ja maistiaisopintoja

Vahvista urava­lin­taasi ja opiskelu-valmiuk­sisasi maistiai­so­pin­noilla, jotka toteu­tetaan nonstop-opintoina.

Opinnot lukio­lai­sille ja ammattiin opiskeleville

Voit tehdä korkea­kou­luo­pintoja jo toiseen asteen aikana ja jopa varmistaa opiske­lu­paikan Kareliasta.

Tarvit­setko ohjausta?

Sinulla on mahdol­lisuus saada ohjausta avoimen amk:n opiskeluun.

Maksut

Opinto­maksu suori­tetaan ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä.
Tarkista, oletko oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun. 

Usein kysytyt kysymykset

Täältä löydät usein esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin. 

Opiskelua tukevat palvelut 

Palvelut, joihin avoimen amk:n opiskelija on oikeutettu. 

Yhteys­tiedot

Opiske­li­ja­pal­velut | Avoin AMK
Tikka­rinne 9, Joensuu
avoinamk(at)karelia.fi

Opintoa­siain­suun­nit­telija
Teija Heikkilä
050 594 3932
teija.heikkila(at)karelia.fi

Erikois­suun­nit­telija
Mervi Lätti
050 563 2188
mervi.latti(at)karelia.fi