Adobe Illustrator

Ajankohta 20.9. – 9.11.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Opinto­jak­solla käydään läpi Adoben Illustrator-vekto­ri­piirto-ohjelman toimintoja erilaisiin graafisen suunnit­telun käyttötarkoituksiin.
  • Pereh­dytään ohjelman perus­toi­min­toihin, vekto­ri­poh­jaiseen grafiikkaan liittyviin käsit­teisiin sekä useam­pi­si­vuisen esitteen tai muun julkaisun taittoon. 
  • Harjoi­tellaan piirtä­miseen liittyvien työka­lujen käyttä­mistä kuvit­ta­mi­sessa ja Illustra­torin typogra­fiaan liittyviä toimintoja.

Tavoit­teena on, että opiskelija hallitsee Illustrator-ohjelman perus­toi­minnot ja pystyy suunnit­te­lemaan ohjel­malla logoja, käynti­kortteja ja esitteitä. Pystyy suunnit­te­lemaan yksin­ker­taisia kuvituksia sekä osaa käyttää piirto­työ­kaluja ja teksti­työ­kalua monipuo­li­sesti.
Huomaa, että opiske­li­jalta tulee itseltään löytyä Adobe Illustrator-ohjelma tai mahdol­lisuus sen käyttämiseen.

Opettajat Juha-Pekka Leppänen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimi­sym­pä­ris­tössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommen­toi­ta­vaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liitty­vissä ongel­ma­ti­lan­teissa Moodlen kautta. Opinto­jak­sossa ei ole kontak­tio­pe­tus­tunteja. Opiskelija tarvitsee tieto­koneen, inter­ne­tyh­teyden, tieto­koneen perus­käyt­tö­taidot sekä Adobe Illustrator-ohjelman käyttöönsä.

Arvioin­ti­kri­teerit
Kaikki tehtävät suori­tettu hyväk­sy­tysti = hyväksytty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 11.9.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 30