Boost Your English Skills! – englannin kertaus taito­ta­solla A2

Ajankohta 12.9. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jakso tarjoaa mahdol­li­suuden kerrata kielen perus­teita A2-tasolla. Sen suori­tet­tuaan opiskelija voi jatkaa kieli­pol­kuaan B1-tasoi­sella English Refresher -opinto­jak­solla ja siirtyä siitä sitten ammatil­lisiin kieliopintoihin.

Opinto­jak­solla pyritään huomioimaan erityi­sesti Suomeen muutta­neiden muun kielisten tarpeita. Myös ne Suomessa pohja­kou­lu­tetut, jotka hakeu­tuvat pitkän töissäolon jälkeen amk-koulu­tukseen hatarilla kieli­taus­toilla, voivat hyötyä opintojaksosta.

Verkko­ta­paa­miset
Keski­viik­koisin klo 15.30 – 17.00
(Ei viikoilla 40 ja 42)

Opettaja Riitta Hyttinen

Tavoitteet

Suori­tet­tuasi opinnot

  • ymmärrät selkeää ja yksin­ker­taista puhetta, joka käsit­telee jokapäi­väisiä ja tuttuja asioita,
  • ymmärrät helposti lyhyitä, yksin­ker­taisia tekstejä ja saat selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsit­te­le­vistä teksteistä,
  • selviät rutii­nin­omai­sissa puheti­lan­teissa, kuten ostok­silla tai ravin­to­lassa, vaikka ääntä­misesi ja puheesi saattaa olla vielä puutteellista,
  • pystyt kirjoit­tamaan lyhyitä ja yksin­ker­taisia tekstejä jokapäi­väi­sistä asioista,
  • hallitset perus­kie­liopin ja taval­li­simman perussanaston.

.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

  • Opinto­jakso edellyttää sinulta noin 80 tuntia opiskelua.
  • Tapaat opettajan ja muun ryhmän verkossa kerran viikossa 1,5  tuntia kerrallaan Moodlen Colla­bo­ra­tessa, jossa harjoi­tellaan ja vahvis­tetaan pääasiassa suullista kieli­taitoa. Yhteisiä tunteja on opinto­jak­solla kaiken kaikkiaan noin 25 tuntia.
  • Ohjauksen kielenä käytämme englantia ja opetuk­sessa tarvit­taessa myös suomea. 
  • Tämän lisäksi pääset harjoit­te­lemaan kirjoit­ta­mista Moodlen tehtävien avulla.
  • Moodlessa on linkkejä ja materi­aaleja noin 55 tunnin työsken­telyä varten.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 4.9.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 20