Eettinen toimin­ta­malli sosiaali- ja tervey­salan toimintaympäristössä

Ajankohta 29.8. – 18.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Eettinen toimin­ta­malli tarjoaa viite­ke­hyksen eetti­selle toimin­nalle ja päätök­sen­teolle sote-alalla huomioiden uudis­tuvan digita­li­soi­tuvan sotealan toimin­taym­pä­ristön. Tällä opinto­jak­solla perehdyt sote-alan etiikkaan ja eettiseen toimin­ta­malliin ja sen hyödyn­tä­miseen. Saat itsellesi kokonais­kuvan eetti­sestä toimin­ta­mal­lista viite­ke­hyksenä sekä sen käytöstä ja sovel­ta­mi­sesta erilai­sissa käytän­nöl­li­sissä yhteyksissä.

 • Eettisen toimin­ta­mallin kokonaisuus
 • Eettisen toiminnan reflek­tii­vinen prosessi
 • Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
 • Eettisen toiminnan digita­li­soituva toimintaympäristö
 • Eettisen toiminnan tulevai­suuteen liittyvät skenaariot
 • Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Opettaja Päivi Sihvo

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa. 

Opinto­ko­ko­naisuus on raken­nettu Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen verkoston yhteis­työnä SotePeda 24/7 hankkeessa. Koulutus on tarkoi­tettu kaikille sotea-alan toimin­taym­pä­ris­tössä toimi­ville ja sitä opiskeleville.

Tavoitteet

 • Tunnistat eettisen toimin­ta­mallin osa-alueet ja kokonaisuuden
 • Ymmärrät eettisen toiminnan merki­tyksen ja siihen vaikut­tavia tekijöitä digita­li­soi­tu­vassa toimintaympäristössä
 • Ymmärrät ja olet saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimin­ta­malli voi tukea eettisten dilem­mojen ratkai­sussa
  .

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opinnot suori­tetaan itsenäi­sesti verkko-opintoina. Suosit­te­lemme etenemään opinnoissasi osioiden numero­jär­jes­tyk­sestä oppimisesi raken­tu­misen varmis­ta­mi­seksi. Suori­tet­tuasi osion 1 hyväk­sy­tysti, voit edetä osioihin 2-5. Tämän jälkeen saavut osioon oman osaamisesi arviointi ja osaamisen näyttö.

Ajankäyt­tö­suo­situs työsken­te­lyssäsi opinto­ko­ko­nai­suuden parissa on 27 tuntia/opintopiste eli yhteensä 54 tuntia.

Arvioin­tias­teikko
Hyväk­sytty – Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 30.11.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 150