English Refresher

Ajankohta 3.10. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Englannin perus­kie­lioppi- verbien aikamuodot (substan­tiivin määräinen/epämääräinen muoto, prepo­sitiot, konjunktiot, adjek­tiivien vertailu)
  • Keskeiset viestin­tä­ti­lanteet
  • Englannin perus­sa­nasto

Opettajat Heidi Vartiainen ja Sanna Lötjönen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.
Opinto­jak­solla ei ole opetta­ja­joh­toisia oppitunteja.

Tavoitteet

  • Saat englannin kieliopin perusteet ja perussanaston.
  • Kykenet kirjoit­tamaan lyhyitä tekstejä englanniksi.
  • Pystyt osallis­tumaan ammat­ti­kor­kea­koulun englannin opintojaksoille.

.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Projek­tityön hyväk­sytty suoritus ja esittely seminaa­rissa. 
Ensisi­jai­sesti parityönä toteu­tettava harjoi­tus­projeti, aiheena todel­lisen palve­lu­pro­sessin automatisointi.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 25.9.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 100