Etiikkaa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ajankohta 15.9. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Kurkistus etikkaan
  • Digita­li­saatio ja etiikka
  • Käytännön näkökulmia
  • Loppu­testi

Kokonai­suuteen kuuluu neljä osiota, jotka käsit­te­levät etiikkaa ja digita­li­saa­tiota sosiaali- ja tervey­sa­lalla. Viimeinen osio on loppu­testi, jossa testataan osaamistasi eri osioista.

Opettaja Lauri Saare­lainen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa. 

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Kokonai­suuden viimeinen osio on loppu­testi, jossa testataan osaamistasi eri osioista. Kokonai­suuden laajuus on mitoi­tettu noin yhden opinto­pisteen laajui­seksi (27 h työtä).

Kokonaisuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 20.11.2022
Laajuus 1 op
Paikkoja 150