Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti

Ajankohta 1.11. – 9.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Testi sopii kaikille, jotka haluavat testata omaa työelämän saksan kielen luetun ja kuullun ymmär­tä­misen tasoaan ja saada siitä viral­lisen todis­tuksen. Testi­tulos ilmoi­tetaan euroop­pa­laisen viite­ke­hyksen astei­kolla A1-C2 erikseen luetun ja kuullun ymmär­tä­mi­sestä heti testin päättyessä.

Lisätietoa Goethe Test Pro: https://www.goethe.de/ins/fi/fi/spr/prf/bulats.html

Aloitusin­fo­ti­laisuus järjes­tetään verkon välityk­sellä keski­viikkona 2.11. klo 16-17.

Testi tehdään joulu­kuussa Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun Wärtsilä-kampuksen tiloissa.
Testi­päivä on perjantai 9.12.2022 klo 14-16.
ACHTUNG! Huom. Testiä ei voi suorittaa muualla kuin Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun Wärtsilä-kampuksen tiloissa.

Opettaja Kaija Sankila (kaija.sankila@karelia.fi)

Testin suorit­ta­minen edellyttää kirjau­tu­mista MeinGoethe.de-portaaliin. Ohjeet lähetetään ilmoit­tau­tu­neille sähkö­pos­tilla. Voit myös prepata itsenäi­sesti Moodle-työtilassa.

Testin hinta on kaikille osallis­tu­jille 40 euroa ja se sisältyy opinto­maksuun. Jos olet oikeu­tettu maksut­tomaan opiskeluun, saat maksu­linkin erikseen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähkö­pos­tiisi. Maksu maksetaan 21.10.2022 mennessä.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Tarkemmat ohjeet ja linkki Moodle-työtilaan lähetetään ilmoit­tau­tu­neille sähköpostilla.

Opiske­lijan ajankäyttö
27 t joko itsenäistä ja ohjattua valmis­tau­tu­mista tenttiin ja tentti­ti­lai­suuteen osallistuminen.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 9.10.2022
Laajuus 1 op
Paikkoja 10