Infektiot kotihoi­dossa

Ajankohta 28.8. – 18.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

 • Infek­tioiden torjuntaa koskeva lainsää­däntö ja torjun­tatyön organisointi
 • Yleisimmät infek­tioita aiheut­tavat mikrobit, niiden tartun­ta­reitit ja tartuntaherkkyys
 • Hoitoon liittyvät infektiot
 • Infek­tioiden ehkäisyn ja torjunnan periaatteet kotihoidossa
 • Yleisimpien mikro­bio­lo­gisten näytteiden ottamisen periaatteet

Opettaja Miia Haapa­lainen ja Satu Martiskainen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan. 

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa.

Tavoitteet

Opinto­jakson suoritettuasi

 • ymmärrät infek­tioiden ehkäisyn ja torjunnan merki­tyksen hoitotyössä,
 • tiedät, kuinka hoitoon liittyviä infek­tioita voidaan ehkäistä kotihoidossa,
 • tunnet yleisimpiä taudi­nai­heut­tajia ja niiden tartuntapoja,
 • tunnet taval­li­simmat mikro­bio­lo­giset näytteet ja ymmärrät näytteenoton periaatteet,
 • tiedät aseptisen toimin­ta­tavan merki­tyksen kotihoi­dossa.
  .

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 20,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 30.10.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 10