Kotita­louden energiansäästötoimet

1.11.2022 – 31.7.2023

Koulu­tuksen sisältö

 • Energian­ku­lutus kotitaloudessa
 • Energian säästö­kohteet pientalossa
 • Energian säästö­toi­men­piteet
 • Energian­käytön kustannustarkastelu
 • Energian säästö­toimien vaiku­tukset hiilidioksidipäästöihin

 Toteutus

 • Itsenäinen nonstop-verkko­to­teutus, jonka voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti
 • Opinto­jakson toteutus perustuu energian­käytön ja kustan­nusten säästöön liittyvien lasken­ta­teh­tävien suorit­ta­miseen teemakohtaisesti

 Tehtävien aiheet:

 1. Kodin­ko­neiden energiankulutus
 2. Sähkö­kiukaan energian­ku­lutus ja kustannukset
 3. Valais­tuksen energian­ku­lutus ja kustannukset
 4. Suihku­veden lämmi­ty­se­nergia ja kustannukset
 5. Pörssi­sähkön hinnan vaihte­luiden hyödyn­tä­minen sähkön käytössä
 6. Huone­läm­pö­tilan laskun vaiku­tuksen lämmi­ty­se­ner­giaan ja -kustannuksiin
 7. Polttopuun käytön kannattavuus
 8. Energian­käytön hiilidioksidipäästöt

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähkö­läm­mit­teisen kotita­louden energian käytön kulutus­koh­teittain. Opinto­jakson sisältö ja tehtävät raken­tuvat omako­ti­talon ym. pientalon energian­säästöön vaikut­taviin tekijöihin. Opiskelija osaa laskea erilaisten energian­sääs­tö­toi­men­pi­teiden talou­del­lisen vaiku­tuksen, erityi­sesti sähkö­läm­mit­teisen kiinteistön osalta.

Tavoit­teena on, että opiskelija pystyy sovel­tamaan opinto­jak­solla käsitel­täviä lämmön- ja sähkön­sääs­tö­rat­kaisuja, ja niiden kautta saavu­tettuja konkreet­tisia kustan­nus­säästöjä omassa talou­dessaan. Opinto­jak­solla käsitel­tävät energian­sääs­tö­toi­men­piteet ovat monen kotita­louden saavu­tet­ta­vissa jo lyhyellä aikavälillä. 

Opettaja Seppo Kainulainen

Lisätiedot

Edelly­tykset opinto­jakson suorittamiselle

 • Kiinnostus oman talouden energian­ku­lu­tukseen vaikuttamiseen
 • Valmiudet Microsoft Excel -tauluk­ko­las­ken­taoh­jel­miston käyttöön

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 29.11.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 100