Mallin­ta­misen sovel­lukset suunnittelussa

Ajankohta 10.1. – 10.5.2023

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jakson sisältö kostuu tieto­mal­lin­ta­misen työvai­heista, tieto­mallin laadun­var­mis­ta­mi­sesta ja tiedon­siir­rosta, tieto­mal­li­poh­jaisen tiedon hyödyn­tä­mi­sestä, mallin­ta­misen käyttö­koh­teista ja sovel­luk­sista sekä tieto­mal­lin­ta­misen harjoitustyöstä.

Opettaja Jani Huovinen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • tietää mallin­ta­misen sovel­lukset ja käyttökohteet,
  • tietää mitä tieto­mal­li­poh­jainen tiedon­siirto tarkoittaa (IFC),
  • ymmärtää mallin­ta­misen ja tieto­mallien laadun­var­mis­ta­misen periaatteet,
  • osaa tieto­mal­lintaa rakennuksia,
  • osaa tuottaa halli­tusti IFC -tiedostoja,
  • osaa hallita ja jäsentää tieto­mal­li­poh­jaista tietoa.

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opinto­jaksoon sisältyy moduu­leita mallin­ta­misen osa-alueista, ohjel­mis­toista ja sovel­luk­sista. Moduulien aiheita ovat mallin­ta­misen lähtö­tiedot, tieto­mallin laadun­var­mistus, projek­ti­pankit, tieto­mallien sovel­lus­kohteet sekä mallin­ta­minen tuote­suun­nit­te­lussa ja teolli­sessa rakentamisessa.

Opinto­jaksoon kuuluu lisäksi CLT -runkoisen päivä­kodin tieto­mal­lin­nuksen harjoi­tustyö ja mallin siirto energia-analyy­sioh­jel­mistoon. Harjoi­tus­työssä käytetään ensisi­jai­sesti Archicad -ohjel­mistoa opinto­jakson ohjevi­deoiden mukai­sesti. Aikai­sempaa Archicad osaamista ei vaadita. Opinto­jakson ohjevi­deoissa esitetään ohjel­miston perus­toi­minnot niin, että opinto­jakson mallin­nus­tehtävä voidaan suorittaa itsenäisesti.

Opinto­jakso toteu­tetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä. Opinto­jakson suoritus tapahtuu opiske­le­malla itsenäi­sesti opinto­jakson materi­aalit ja suorit­ta­malla hyväk­sy­tysti opinto­jak­so­mo­duulien tehtävät ja verkko­tentit sekä harjoitustyö.

Opinto­jakso arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. 

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 5.1.2023
Laajuus: 4 op
Paikkoja: 40