Mallin­ta­misen sovel­lukset tuotannossa

Ajankohta 13.3. – 26.5.2023

Opiskelija saa opinto­jak­solla käsityksen tieto­mallin hyödyn­tä­mi­sestä raken­nus­tuo­tannon erivai­heissa, määrä­las­ken­nassa, kustan­nus­hal­lin­nassa, työmaan tuotan­non­suun­nit­te­lussa ja seuran­nassa sekä tietoa käytet­tä­vistä eri sovel­luk­sista ja laitteistoista.

Opettaja Annikki Tanskanen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • ymmärtää mallin­ta­misen periaatteet raken­nus­tuo­tan­nossa sekä tuntee tieto­mallin käyttöön liittyvät pelisäännöt,
  • tietää, miten tieto­mallia voidaan hyödyntää rakennustuotannossa,
  • osaa käsitellä ja hyödyntää raken­nuksen tieto­mallia rakennustuotannossa,
  • osaa päivittää tieto­mallia toteuma- ja aikataulutiedolla,
  • osaa hallita ja jäsentää tieto­mal­li­poh­jaista tietoa,
  • tuntee erilaisia sovel­luksia ja laitteistoja.

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Tieto­mal­lin­ta­minen ja siihen liittyvät ohjelmat ovat tulleet ensin suunnit­te­lu­toi­mis­tojen käyttöön ja vähitellen ne ovat siirty­mässä työmaa­tuo­tantoon. Siirty­mistä vauhdittaa tieto­mallin tuomat hyödyt määrä­las­ken­nassa, kustan­nus­las­ken­nassa, työmaan tuotan­non­suun­nit­te­lussa ja työmaan talouden seuran­nassa sekä talous­hal­linnon hoita­mi­sessa. Muutosta helpottaa uuden tekno­logian, nopean tiedon siirron sekä laitteiden kehit­ty­minen ja sitä kautta työmaan visuaa­li­suuden helpot­tu­minen. Myös viestintä eri raken­nus­pro­jektiin osallis­tujien kanssa helpottuu yhteisen tieto­mallin avulla. 

Kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana valtaisaa ja nykyisin ei ole ollenkaan ihmeel­listä, että raken­nus­mie­hillä on älykän­nykät, joista he voivat tutkia työkoh­teensa tietoja mallin avulla. Digitaa­listen työka­lujen tehokas hyödyn­tä­minen tuo raken­nus­liik­keille tehok­kuutta ja kilpailuetua. 

Tällä opinto­jak­solla tutus­tutaan, miten tieto­mallia hyödyn­netään raken­nus­työ­maalla ja mikä on mallin­ta­misen tulevaisuus raken­nus­pro­jek­teissa. Opinto­jak­solla käydään läpi tieto­mal­lin­ta­misen periaat­teita tuotannon näkökul­masta sekä taval­li­simpia käytössä olevia ohjel­mistoja ja laitteita sekä pilvi­pal­ve­luiden käyttöä sekä miten näitä hyödyn­netään rakennustuotannossa.

Arviointi astei­kolla 0-5.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 26.5.2023
Laajuus: 4 op
Paikkoja: 150