Markki­noin­ti­kam­panjan toteutus sosiaa­lisen median avulla

Ajankohta 7.6. – 15.8.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Minkä­laisia vaiheita markki­noin­ti­kam­panjan toteut­ta­miseen kuuluu?
  • Miten sosiaa­lista mediaa hyödyn­netään markkinointikampanjassa?
  • Miten markki­noin­ti­vies­tinnän sisältöjä suunni­tellaan markki­noin­ti­kam­panjan tueksi?

Opiskelija laatii kurssin aikana sellaisen markki­noin­ti­kam­panjan, joka olisi mahdol­lista toteuttaa käytän­nössä. Kampan­jassa huomioidaan tehtävät, roolitus, aikataulut ja edisty­misen seuranta.

Opettaja Risto Salminen

Aikai­sempi osaaminen Opiskelun edelly­tyksenä on, että hallitset yleisimpien sosiaa­listen median kanavien perusteet ja markki­noinnin perus­kä­sitteet. Tähän liittyen suosi­tellaan avoimen amk:n opintoja Instagram – käyttöönotto ja julkai­se­minen 1 op sekä Youtube – käyttöönotto ja julkai­se­minen 1 op opinto­jak­sojen suorit­ta­mista.

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan. Opinnot sisäl­tävät itsenäistä materi­aaliin pereh­ty­mistä verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä ja itsenäistä tehtävien tekemistä. 

Tavoitteet

Opinto­jakson suori­tet­tuaan opiskelija 

  • tietää, miten somesi­sältöjä voi suunni­tella etukäteen kampanjan tueksi,
  • tuntee markki­noin­ti­kam­panjan eri vaiheita ja niiden yhteyksiä,
  • tuntee erilaisia kanavia, joissa markki­noin­ti­kam­panjaa voi toteuttaa,
  • ymmärtää, miten allokoida henki­lö­re­sursseja markki­noin­ti­kam­panjan eri vaiheisiin.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: 10,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­mi­saika: 29.3. – 29.5.2022
Laajuus: 1 op
Paikkoja: 30