Media­saksa

Ajankohta 2.10. – 31.1.2023

Koulu­tuksen sisältö

Tavoit­teena on tutustua oman alan saksan­kie­liseen lehdistöön sekä kartuttaa ja monipuo­listaa alan sanavarastoa.Itsenäistä omaa opiske­lualaa käsit­te­levien lehtiar­tik­ke­leiden (6 kpl) työstä­mistä: sanalistat, tiivis­telmät suomeksi, kirjoi­telmat saksaksi. Loppu­kes­kustelu opettajan kanssa tehtä­vistä joko saksaksi/ suomeksi.

Opettaja Sari Parkkinen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Edelly­tyksenä vähintään lukion saksa tai ammat­ti­kor­kea­koulun saksan jatko­kurssi (A1.2 taso)

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 25.9.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 10