Media­suomi

Ajankohta 19.9. – 2.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jakso on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­jille ja muille suomea toisena kielenä opiske­le­ville. Kieli­tai­totaso on B1.

  • Tutustu suomen­kie­liseen mediaan (lehtiin, verkko­lehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin) ja erityi­sesti oman alan teksteihin ja ohjelmiin.
  • Opi  kirjoi­tetun kielen raken­teita ja yleis­pu­he­kieltä sekä oman alan sanavarastoa. 

Opettaja Kaisa Peuhku­rinen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan. Tutustut itsenäi­sesti ohjelmiin, artik­ke­leihin ja teet tehtävät: mieli­pi­de­teksti, referaatti, raportti, media­päi­vä­kirja ja suullinen esitys.

Voit osallistua vapaa­eh­toisiin verkko­ta­paa­misiin: 23.9. klo 8.30-9.30, 28.10. klo 8.30-9.30, 25.11. klo 8.30-9.30.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opinto­jakso toteu­tetaan verkossa. Teet tehtävät itsenäi­sesti ja palautat ne Moodleen. Saat opetta­jalta kommentteja ja palau­tetta tehtä­vistä ja tarvit­taessa apua. 

Arvioin­tias­teikko 0 – 5. Arviointi perustuu kurssilla suori­tet­tuihin tehtäviin.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 11.9.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 20