Media­venäjä

Ajankohta 24.10. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Itsenäistä lehtiar­tik­ke­leiden työstä­mistä ja tehtävien tekemistä (sanalistat, referaatit, kirjoi­telmat) sekä sanoma­leh­ti­kielen raken­teisiin perehtymistä.

Tällä opinto­jak­solla tutustut itsenäi­sesti netissä venäjän­kie­liseen lehdistöön, lähinnä oman alan julkai­suihin. Perehdyt sanoma­leh­ti­kie­lelle tyypil­lisiin raken­teisiin sekä laajennat ja monipuo­listat oman alasi sanavarastoa.

Opettaja Riitta Hyttinen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Aiempi osaaminen/opinnot: Lukion venäjä tai vastaava muuten hankittu osaaminen 

Opinto­jakso sopii myös sellai­sille venäläis­syn­tyi­sille opiske­li­joille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan oman alan sanaston osaamista äidin­kie­lellä. Jos äidinkielesi/toinen kielesi on venäjä, ole hyvä ja ota yhteyttä opinto­jakson opettajaan ennen kuin ilmoittaudut.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Alkukes­kustelu ja -info sähkö­pos­titse opettajan kanssa ennen opinto­jakson alkua 1 tunti. Itsenäistä työsken­telyä noin 80 tuntia. 

Oppima­te­riaali
Itsenäi­sesti netistä valitut lehtiar­tik­kelit sekä harjoi­tukset Karelia-amk:n Moodle-oppimisympäristössä.

Arvioin­ti­pe­rusteet
Ohjeiden ja yhteisen sopimuksen mukaan tuotettu aineisto ja suullinen tai sähköpostikeskustelu.

Arvioin­tias­teikko
Hyväk­sytty – Täyden­nettävä – Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 16.10.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 10