Minustako energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinööri

Ajankohta 1.8.2022-31.7.2023

Koulu­tuksen sisältö

  • Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan koulu­tukseen hakeminen
  • Koulu­tuksen sisältö ja työtehtävät
  • Tietoa erilai­sista työpaikoista

Opettaja Anne Poutiainen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa. 

Tavoitteet

Saat tietoa energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörin työteh­tä­vistä ja opinnoista, jos harkitset insinöö­rio­pintoja ammattikorkeakoulussa.

  • Opinto­jakson suori­tet­tuasi tiedät:
  • miten pääset insinööri-opintoihin
  • mitä opinnot pitävät sisällään
  • millaista energia- ja ympäris­töalan insinöörin työ voi olla
  • mitä osaamista ja ominai­suuksia insinöörin työteh­tävät vaativat

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy  9.6.2023
Laajuus 2 op
Paikkoja 100