Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdollisuudet

Ajankohta 16.9. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Ohjel­mis­to­ro­botin kehitys- ja monia­jo­ym­pä­ristön toimintaperiaate
  • UIPath-ohjel­mis­to­ro­botti ja siihen liittyvät tieto­tek­niset työkalut
  • Palve­lu­pro­sessin kuvaa­minen ja viestiminen
  • Microsoft Visio kaaviotyökalut
  • Ohjel­mis­to­ro­bo­tiik­ka­pro­jektin hyödyn arvioinnin periaatteita

Opiske­li­jalta ei vaadita aiempaa tunte­musta ohjel­mis­to­ro­bo­tii­kasta eikä teknistä osaamista.

Opettaja Joni Ranta 

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan. 

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa.

Tavoitteet

  • Tiedät ohjel­mis­to­ro­botin toimintaperiaatteen.
  • Hahmotat ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyödyt oman alasi näkökulmasta.
  • Osaat kuvata prosesseja graafi­sesti jollakin notaatiolla.
  • Tiedät millä periaat­teilla ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata sekä asiakkaan näkökul­masta että palvelun tuottajan näkökulmasta.

.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 20,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 30.11.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 40