Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka

Ajankohta 24.10. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Automa­ti­soinnin hyötyjen arviointi
  • Ohjel­mis­to­ro­botin toimintaperiaate
  • Ohjel­mis­to­ro­botin ohjel­moinnin perusteet
  • UiPath-ohjel­moin­tiym­pä­ristö
  • Ohjel­mis­to­ro­botin toiminnan testaus

Verkko­luennot keski­viik­koisin klo 16.30 – 18 (8 krt)

Opettaja Joni Ranta

Edeltävinä opintoina suosi­tellaan opinto­jaksoa Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdolisuudet.

Tavoitteet

  • Osaat suunni­tella palve­lu­pro­sessin automa­ti­sointia ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmin.
  • Opit tekemään yksin­ker­taisia prosessin osien automa­ti­sointeja UiPath-ohjelmistolla.
  • Osaat testata ohjel­mis­to­ro­botin toimintaa ja arvioida sen reduktioastetta.
  • Opit hahmot­tamaan kehitys- ja muutos­pro­sessin erilaisia vaiheita ohjel­mis­toau­to­maation käyttöönotossa.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Suori­tus­tavat
Oppimis­teh­tävien ja verkko­tentin suoritus hyväksytysti

Toteu­tus­tavat
Osallis­tu­minen webinaa­reihin, annettuun kirjal­li­suuteen pereh­ty­minen, ohjel­moin­ti­har­joit­teiden tekeminen.

Oppima­te­riaali
https://academy.uipath.com/learn

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 16.10.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 40