Opiske­lu­taidot

Ajankohta: 5.9.-16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jakson aikana tutustut opiske­lussa tarvit­taviin valmiuksiin, miten niitä voi kehittää ja mitä on oppimaan oppiminen. Vahvistat itsetun­te­mustasi oppijana sekä tunnistat opintojen etene­mistä haastavat ja edistävät tekijät. Opinto­jakson päätteeksi tiedät, millaista oppimista nyt ja tulevai­suu­dessa tarvitaan.

Opinto­jakso sisältää viisi osiota:

·       Oppimaan oppiminen

·       Opiskelun suunnittelu, itseoh­jau­tuvuus ja ajanhallinta

·       Opiskelun organi­sointi, oppimi­sym­pä­ristöt ja opiskelutekniikat

·       Opiske­lu­taidot korkeakoulussa

·       Jatkuva oppiminen ja reflektio oppimisen tukena

Opinto­jakso soveltuu sinulle, kun haluat syventää osaamistasi opiske­lu­tai­doissa. Harjoitus- ja oppimis­teh­tävien avulla sovellat oppimaasi käytäntöön. 

Opinto­jakson jälkeen:

·       osaat tunnistaa ja vahvistaa opiskelutaitojasi

·       osaat suunni­tella ja organi­soida opiske­luasi ja arvioida ajankäyttöäsi

·       osaat tunnistaa opiske­lu­ky­kyysi vaikut­tavia tekijöitä

·       osaat hyödyntää opiske­lu­tapoja ja -menetelmiä korkeakouluopinnoissa

·       tiedät mitä on jatkuva oppiminen ja sen avaintaidot

Opettaja  Nadja Marjomaa

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opiskelija suorittaa verkko-opinnot itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan. Opintojen laajuus on 1 op (27 t opiske­lijan työtä).

Arviointi perustuu opinto­jakson aikana toteu­tet­taviin harjoitus- ja oppimistehtäviin.

Arvioin­tias­teikko

Hyväk­sytty – Hylätty

Toteu­tus­tavat

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli voit ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa.

Lisätiedot

Opinto­jakso on tuotettu Vauhtia uralle -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan Unionin sosiaa­li­ra­hasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy: 30.11.2022
Laajuus: 1 op
Paikkoja: 50