Pala palve­lu­muo­toilua

Ajankohta 26.9. – 13.11.2022

Koulu­tuksen sisältö

Palve­lu­muo­toilun perusteet

Opinto­jakso sisältää luento­tal­lenteen palve­lu­muo­toilun proses­sista ja termeistä sekä oppimis­teh­tävän, jossa pohdit omaa oppimaasi kirjoit­ta­malla esseen. Lisäksi opinto­jak­solla on digitaa­linen lähdeaineisto. 

Opettaja Hanna Vienonen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Arvioin­tias­teikko
Hyväk­sytty / Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 18.9.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 50