Palve­lujen robotisaatio

Ajankohta 19.9. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Digita­li­saatio
  • Johdatus palve­lu­ro­bo­tiikkaan
  • Johdatus ohjel­mointiin
  • Tekoälyn perusteet
  • Tieto­turva ja tietosuoja
  • Eettiset kysymykset

Vastuu­opettaja Helena Ikonen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opinto­jakson suoritettuasi

  • ymmärrät digita­li­saation mukanaan tuomia muutoksia työssä ja yhteiskunnassa,
  • olet tutus­tunut uusien tekno­lo­gisten laitteiden ohjel­moin­nissa käytet­tävään logiikkaan,
  • olet tutus­tunut tekoälyn perus­teisiin, tiedostat digita­li­saa­tioon ja uusien tekno­lo­gioiden käyttöön liittyvän tieto­suojan ja -turvan vaatimukset,
  • osaat ottaa huomioon tekno­logian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset.

.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 11.9.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 30