Potilaan/asiakkaan tietojen tuotta­minen ja käyttö monia­lai­sessa toiminnassa

Ajankohta 1.11.2022-31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Raken­teinen kirjaaminen
  • Määrä­muo­toinen kirjaaminen
  • Rajapin­nassa kirjaaminen

Opettaja Helena Ikonen

Tavoitteet

  • Ymmärrät monia­laisen potilas/asiakastiedon merki­tyksen potilaan/asiakkaan hoidossa, kuntou­tuk­sessa ja palvelussa
  • Osaat tulkita monia­laista potilas/asiakastietoa sosiaali- ja tervey­salan työssä
  • Osaat tuottaa monia­laista potilas/asiakastietoa
  • Ymmärrät monia­laisen potilas/asiakastiedon rajapin­toihin (organi­saation sisällä ja organi­saa­tioiden välillä) liittyvät käytännöt ja haasteet

Lisätiedot

Potilaan / asiakkaan tietojen tuotta­minen ja käyttö monia­lai­sessa toimin­nassa toteu­tetaan yhteis­to­teu­tuksena UEF:n ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa.

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 20,00 EUR + alv 0%
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 23.10.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 50