Raken­nuksen LCA-laskennan perusteet

Ajankohta 12.9.2022 – 31.5.2023

Koulu­tuksen sisältö

Opiskelija saa opinto­jak­solla käsityksen raken­nusten elinkaa­riar­vioin­nista ja sen taustasta.

Opettaja Ville Mertanen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan 60 vuoro­kauden kuluessa sille kirjautumisesta.

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa. 

Tavoitteet

Opiskelija  

  • tuntee perusteet uudis­tu­vasta lainsää­dän­nöstä raken­ta­misen päästöjen ohjauksen osalta,
  • osaa käyttää raken­nus­tuot­teiden EPD-tietokantoja,
  • hallitsee kansal­lisen SYKE-päästö­tie­to­kannan käytön,
  • tietää perusteet raken­ta­misen hiili­ja­lan­jäl­jestä ja siihen vaikuttamisesta,.
  • osaa laskea yksin­ker­taisten raken­ne­tyyppien päästöjä.

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Raken­ta­minen ja raken­nettu ympäristö käyttää lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutet­ta­vasta energiasta ja samalla ne aiheut­tavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös raken­nus­ma­te­ri­aalien osuus raken­nuksen elinkaaren aikai­sista kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töistä on merkittävä ja sen suhteel­linen merkitys kasvaa raken­nusten energia­te­hok­kuuden paran­tuessa ja raken­nuksen käytön aikaisten kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tyessä. On siis loogista, että raken­nusten energian­ku­lu­tuksen ja siitä aiheu­tuvien päästöjen pienen­tä­miseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia.

Raken­nusten päästöjä tullaan ohjaamaan lainsää­dän­nöllä 2025 alkaen. Opinto­jak­solla opiskelija oppii perusteet raken­nusten elinkaa­riar­vioinnin tekemiseen ja raporttien tulkintaan.

Oppima­te­ri­aalina opinto­jak­solla on uusin tieto tulevasta lainsäädännöstä. 

Arvioin­tias­teikko
Hyväk­sytty – Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tumnen päättyy 30.4.2023
Laajuus: 3 op
Paikkoja: 200