Raken­nusten energiatehokkuus

Ajankohta 13.3. – 31.5.2023

Koulu­tuksen sisältö

  • Raken­nuksen energia­te­hokkuus ja energian käytöstä johtuva käytön aikainen hiilipäästö.
  • Dynaa­minen energia- ja olosuhdemallinnus.
  • 3D-tieto­mallien käyttö energia­te­hok­kuuden laskennassa.
  • Dynaa­misen laskennan sovel­lukset ja sovel­lusten käyttö energia­te­hok­kuuden ja hiili­pääs­töjen optimoinnissa.

Opettaja Miska Piirainen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • osaa arvioida raken­nusten energia­te­hok­kuutta ja siten myös käytön aikaisia hiili­päästöjä lasken­nal­li­sesti ja simulaa­tioiden avulla,
  • osaa soveltaa voimassa olevia energia­te­hok­kuuteen liittyviä määräyksiä ja ohjeita,
  • tuntee raken­nuksen 3D-tieto­malliin perus­tuvat dynaa­misen (tunti­koh­taisen) energia­las­kennan menetelmät ja sovel­lusten (erään sovel­luksen) käytön,
  • osaa soveltaa oppimaansa energian ja hiili­pääs­töjen optimointiin rajatussa yksin­ker­tai­sessa tapauksessa. 

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Raken­ta­minen ja raken­nettu ympäristö aiheut­tavat noin 30 prosenttia kaikista päästöistä. Tästä päästöstä noin 77 % on raken­netun ympäristön käyttö­vaiheen energian­ku­lu­tuksen päästöjä. [lähde: RT / Vähähii­linen raken­nus­teol­lisuus 2035

Raken­nusten päästöjä tullaan ohjaamaan lainsää­dän­nöllä 2025 alkaen ja samalla syntyy tarve tarkas­tella raken­nusta kokonai­suutena koko elinkaaren ajalta. Osaop­ti­mointi ei useinkaan johda toivottuun loppu­tu­lokseen, päästöjen arvioin­nissa on otettava huomioon kaikki elinkaaren vaiheet.

Tällä kurssilla pereh­dytään käytön aikaisen energia­ku­lu­tuksen ja käytetyn energian päästöjen arviointiin valit­tujen raken­nus­ma­te­ri­aalien ja raken­teiden näkökulmasta.

Arviointi astei­kolla 0-5

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 28.2.2023
Laajuus: 3 op
Paikkoja: 50