Raken­nusten hiili­ta­se­las­kenta ja päästöjen pienen­tä­misen keinot

Ajankohta 20.3. – 11.5.2023

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla tutus­tutaan raken­nusten ja raken­netun ympäristö päästöihin ja päästöjen laskentaan. Raken­teiden päästöjen laskentaa harjoi­tellaan opinto­jak­solla konkreet­ti­sesti yksin­ker­taisten lasken­tae­si­merkkien kautta. Opinto­jak­solla tutus­tutaan myös raken­nus­ma­te­ri­aalien päästö­tie­to­kan­toihin ja tarkemman lähtö­ai­neiston hyödyn­tä­miseen osana päästöjen optimointia.

Opinto­jakson jälkeen ymmärrät tulevan lainsää­dännön taustoja, sitä mistä päästöt muodos­tuvat ja tiedät, millai­silla ratkai­suilla voidaan vaikuttaa raken­ta­misen päästöihin.

Opinto­jak­solla opit erityyp­pisten lasken­taoh­jel­mis­tojen käyttöä ja opinto­jak­solla jokainen tekee hiili­ta­se­las­kelma määrä­luet­telon pohjalta.

Opettaja Ville Mertanen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • tuntee teeman käsitteistön,
  • osaa käyttää erilaisia ympäristöseloste-tietokantoja,
  • osaa käyttää hiili­ja­lan­jäljen laskentatyökaluja,
  • osaa tehdä hiili­ta­se­las­kelman määrä­luet­telon pohjalta.

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Raken­ta­minen ja raken­nettu ympäristö käyttää lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutet­ta­vasta energiasta ja samalla ne aiheut­tavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös raken­nus­ma­te­ri­aalien osuus raken­nuksen elinkaaren aikai­sista kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töistä on merkittävä ja sen suhteel­linen merkitys kasvaa raken­nusten energia­te­hok­kuuden paran­tuessa ja raken­nuksen käytön aikaisten kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tyessä. On siis loogista, että raken­nusten energian­ku­lu­tuksen ja siitä aiheu­tuvien päästöjen pienen­tä­miseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia.

Arviointi astei­kolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 15.3.2023
Laajuus: 3 op
Paikkoja: 150