Raken­nus­tuot­teiden ympäris­tö­se­losteet ja niiden laadinta

Ajankohta 13.3. – 4.5.2023

Opiskelija saa opinto­jak­solla käsityksen ympäris­tö­se­los­teiden sisäl­löstä, sekä tieto­kan­tojen käytöstä. Opinto­jakso antaa kattavan kuvan myös ympäris­tö­se­losteen laadin­ta­pro­ses­sista ja myös siitä millaista tausta-aineistoa se vaatii.

Opettaja Ville Mertanen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

Opiskelija 

  • tuntee teeman käsitteistön,
  • osaa käyttää erilaisia ympäristöseloste-tietokantoja,
  • tietää ja tuntee perusteet ympäris­tö­se­losteen laadintaprosessista,
  • tietää millaista lähtö­tietoa ja aineistoa raken­nus­tuotteen ympäris­tö­se­losteen laadinta vaatii. 

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Raken­ta­minen ja raken­nettu ympäristö aiheut­tavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös raken­nus­ma­te­ri­aalien osuus raken­nuksen elinkaaren aikai­sista kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töistä on merkittävä ja sen suhteel­linen merkitys kasvaa raken­nusten energia­te­hok­kuuden paran­tuessa ja raken­nuksen käytön aikaisten kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentyessä.

Raken­nusten päästöjä tullaan ohjaamaan lainsää­dän­nöllä 2025 alkaen ja samalla syntyy tarve myös yksityis­koh­tai­sem­mille raken­nus­tuot­teiden päästä­tie­doille. Tällä opinto­jak­solla tutus­tutaan raken­nus­ma­te­ri­aalien ympäris­tö­se­los­teisiin, tieto­kan­toihin ja käydään läpi perusteet raken­nus­tuotteen ympäris­tö­se­losteen laatimisesta.

Opiskelija saa opinto­jak­solla käsityksen ympäris­tö­se­los­teiden sisäl­löstä, sekä tieto­kan­tojen käytöstä. Opinto­jakso antaa kattavan kuvan myös ympäris­tö­se­losteen laadin­ta­pro­ses­sista ja myös siitä, millaista tausta-aineistoa se vaatii.

Arviointi astei­kolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 10.3.2023
Laajuus: 1 op
Paikkoja: 150