RPA Business Case

Ajankohta 29.8. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opi sovel­tamaan ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan menetelmiä ja välineitä valit­semasi palve­lu­pro­sessin automa­ti­soin­nissa. Opi arvioimaan toteut­tamasi automa­ti­soin­ti­rat­kaisun toimi­vuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palve­lun­tuot­tajan kannalta.

  • Prosessin nykyti­lanteen mallin­ta­minen ja kustan­nusten arviointi.
  • Automa­ti­soin­ti­rat­kaisun konsep­tointi, toteutus ja testaus.
  • Automa­ti­soinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi.

Opettaja Joni Ranta

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Opinnot toteu­tetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoit­tautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätty­mistä. Uudet ilmoit­tau­tu­miset käsitellään kerran viikossa. 

Edeltävät opinnot
Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan mahdol­li­suudet ja Ohjel­mis­to­ro­bo­tiikka tai muut vastaavat tiedot.

Tavoitteet

  • Tiedät ohjel­mis­to­ro­botin toimintaperiaatteen.
  • Hahmotat ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyödyt oman alasi näkökulmasta.
  • Osaat kuvata prosesseja graafi­sesti jollakin notaatiolla.
  • Tiedät millä periaat­teilla ohjel­mis­to­ro­bo­tiikan hyötyjä voidaan arvioida ja mitata sekä asiakkaan näkökul­masta että palvelun tuottajan näkökulmasta.

.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Projek­tityön hyväk­sytty suoritus ja esittely seminaa­rissa. 
Ensisi­jai­sesti parityönä toteu­tettava harjoi­tus­projeti, aiheena todel­lisen palve­lu­pro­sessin automatisointi.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 30.11.2022
Laajuus 5 – 10 op
Paikkoja 40