Saksan perusteet

Ajankohta 14.9. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Ääntä­misen periaatteet, esittelyt, henki­lö­tie­tojen kysyminen ja niistä kerto­minen: nimi, kansal­lisuus, ammatti, opinnot, perhe, harras­tukset, kahvilassa/ravintolassa asioi­minen, ostosten tekeminen, lukusanat, aakkoset, värit.

Artik­kelit, kysymys- ja väite­lauseet, persoo­na­pro­no­minit, preesens, akkusa­tiivi, omistus­pro­no­minit, modaa­lia­pu­verbit, ajan ilmaukset.

Itsenäistä opiskelua verkossa, 7-8 verkko­ta­paa­mista noin 2-3 viikon välein sovittuna aikana noin klo 17 – 18.30.

Loppu­tentti Wärtsilä-kampuk­sella vkot 44-45 ja 50-51
1. uusinta n. kahden viikon kuluttua tentti­päi­västä EXAMissa
2. uusinta n. neljän viikon kuluttua tentti­päi­västä EXAMissa

Tentteihin osallis­tu­misen edellytys on Moodle-tehtävien hyväk­sytty suoritus.
Suulliset näytöt suori­tettuna ennen tenttiä.

Opettaja Kaija Sankila

Tavoitteet

Opinto­jakson suoritettuasi

  • osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa saksaa,
  • sovellat oppimaasi sanastoa ja raken­teita suulli­sesti ja kirjal­li­sesti omassa viestin­nässäsi tutus­tumis- ja asioimistilanteissa,
  • osaat viestiessään käyttää kieli­kult­tuurin mukaista kohte­liasta kieltä ja tarvit­tavia rakenteita,
  • pohdit omaa kiele­nop­pi­mistasi ja tunnet perus­asioita saksan­kie­li­sistä maista ja niiden tapakulttuureista.

.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Oppima­te­riaali
Netzwerk neu A1.1 Stefanie Dengler, Tanja Mayr-Sieber et al. ISBN:978-3-12-607154-3 (esim Ad libris) tai digikirja Netzwerk neu A1.1 – Digitale Ausgabe mit LMS (Kursbuch und Audios/Videos) NP00860715401
Suoraan kustan­tajan sivuilta: https://www.klett-sprachen.de/netzwerk-neu/r-1/605#reiter=titel
Pedanetin Verkko­kie­lioppi: ohjeet kirjan hankki­miseen kurssin alussa.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 4.9.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 10