Svensk klinik – Rautalankaruotsia

Ajankohta 12.9. – 30.11.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla kerrataan perus­sa­nastoa, -raken­teita ja keskeisiä arkie­lämän viestintätilanteita.

Opiskelija

 • hankkii ja kehittää valmiuk­siaan ammat­ti­kor­kea­koulun ruotsin kielen opintoihin,
 • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä raken­teita ja hallitsee perussanaston,
 • pystyy kommu­ni­koimaan ymmär­ret­tä­västi erilai­sissa sosiaa­li­sissa tilanteissa.

Vastuu­opettaja Merja Öhman

Opinto­jakso toteu­tetaan verkko-opintoina Moodle-työti­lassa ja opiskelu tapahtuu itsenäi­sesti oman aikataulun mukaan.

Tämä opinto­jakso on tarkoi­tettu opiske­li­joille, jotka tarvit­sevat kertausta ruotsin kielen opintoihin. Opiskelu edellyttää perus­kou­lussa ja lukiossa/ammattillisessa oppilai­tok­sessa suori­tettuja ruotsin opintoja.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opiske­lijan kannattaa aloittaa opinto­jakson suorit­ta­minen heti, kun opinto­jakso avautuu ja ajoittaa opinto­jaksoon käytettävä aika omaan kalen­teriin. Opiskelija saa opinto­jakson aikana palau­tetta tehdyistä tehtä­vistä ja tietoa etenemisestään.

Opinto­jakson tehtävät ovat raken­nettu tentti­muotoon, jolloin opiskelija etenee opinto­jak­solla tentti kerrallaan. Kun opiskelija on saanut viimeisen tentin suori­tettua ja antanut opinto­jak­so­pa­lautteen, opinto­jakso on suoritettu. 

 • Lähtö­ta­so­testi
 • Oppimisen taidot ja niiden kehittäminen
 • Sanakirjat ja kielioppitermit
 • Hur uttalar jag svenska?
 • Vad heter du? Var bor du?
 • Var bor du?
 • Vad studerar du?
 • Vilka hobbyer har du?
 • Hur går det?
 • Vad ska du göra på sommaren?
 • Opinto­jak­so­pa­laute

Arvioinnin perusteet
Opinto­jakso on hyväk­sytty, kun opiskelija on suorit­tanut kaikki tehtävät ja tentit ja antanut opinto­jak­so­pa­lautteen. Kaikista tenteistä on saatava vähintään 50 % oikein. Opinto­jakso on suori­tettava annetun opiske­luajan puitteissa.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 25.9.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 100