Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi

Ajankohta 24.10. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Opit käyttämään kyril­listä näppäi­mistöä ja osaat laatia lyhyitä perus­viestejä tekstin­kä­sit­te­ly­oh­jelmaa ja apuvä­li­neitä käyttäen.
  • Tutustut venäjän­kie­lisiin www-palve­luihin ja opit hakemaan tietoa venäjän­kie­li­siltä Internet-sivuilta.

Opettajan kanssa sovit­tavan alkukes­kus­telun jälkeen jatkat työsken­te­le­mällä itsenäi­sesti verkko­ma­te­ri­aalin parissa. Opinto­jaksoon sisältyy näppäi­ly­har­joi­tuksia, kielen harjoit­telua Inter­netin avulla (sanakirjat, raken­ne­har­joi­tukset) sekä lyhyiden perus­viestien laati­mista (onnit­te­lu­viesti, kutsu, vierai­luoh­jelma, saate- ja kiitos­kirje, ilmoitus, CV, esitte­ly­kirje, matkaohjelma).

Opettaja Riitta Hyttinen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tämä opinto­jakso sopii sinulle, jos olet suorit­tanut vähintään 15 op venäjää vieraana kielenä tai lukion venäjän opinnot tai olet muualla hankkinut vastaavan kielitaidon.Opintojakso sopii myös sellai­sille venäjää kotikie­lenään puhuville opiske­li­joille, joiden kirjal­linen kieli­taito kaipaa kohennusta.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opiske­lijan työmäärän jakau­tu­minen
Alkuinfo opettajan kanssa (yksi tunti), ohjattua etätyötä ja itsenäistä työsken­telyä yhteensä noin 80 tuntia, palau­te­kes­kustelu tai kirjal­linen palaute (yksi tunti).

Oppima­te­riaali
Opettajan laatima ja kokoama materiaali Moodle-oppimisympäristössä.

Arvioin­tias­teikko
Hyväk­sytty – Täyden­nettävä – Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 16.10.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 10