Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa

Ajankohta 26.9. – 13.11.2022

Koulu­tuksen sisältö

Tapah­tu­ma­tuo­tannon perusteet

Opinto­jak­solla opit mitä kaikkea tapah­tu­ma­tuo­tannon kokonai­suuteen kuuluu, kuten esimer­kiksi sisältö, aikatau­lutus, talous­suun­nittelu, palvelut, tekniikka, viestintä, henki­löstö, lait ja luvat. Luento­tal­len­teella avataan mm. konkreet­tisten esimerkkien avulla tapah­tu­ma­tuo­tannon vuosi­kello ja hyödyt seutu­kun­nalle. Muutama mokakin saattaa nähdä päivänvalon. 

Opinto­jakso sisältää digitaa­lisen lähde­ai­neiston ja luento­tal­lenteen tapah­tu­ma­tuo­tannon perus­teista sekä oppimis­teh­tävän, jossa pohdit tapah­tu­ma­tuo­tannon moninaisuutta.

Opettaja Hanna Vienonen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Arvioin­tias­teikko
Hyväk­sytty / Hylätty

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 18.9.2022
Laajuus 2 op
Paikkoja 50