Tiedolla johta­misen ja BI tieto­nä­kymien raken­ta­misen perusteet

Ajankohta 23.9. – 31.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

 • Mitä tieto on ja minkä­laista tietoa organi­saa­tioissa on hyödynnettävissä?
 • Miten em. tieto kiinnittyy organi­saation toimintaan ja johtamiseen?
 • Tieto­joh­ta­misen ja tiedolla johta­misen käsitteet
 • Opiske­lijan oman toimin­taym­pä­ristön tieto­lähteet ja tieto­jär­jes­telmät (Jos näitä ei ole, kurssilla annetaan sovel­tuvia tietolähteitä)
 • BI (Business Infor­mation) -tiedon tuotta­misen perusteet
 • Tiedon visua­li­soinnin perusteet (Power BI-ohjelmistolla)

Opettaja Tiina Soininen

Edeltävä osaaminen Microsoft Excel -ohjel­miston perusteet (tai muun tilas­to­las­kennan ohjel­miston perusteet)

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Tavoitteet

 • Ymmärrät, miten tiedolla johta­minen liittyy organi­saation strate­giaan ja tavoit­teiden saavuttamiseen.
 • Ymmärrät, miten tietoa voidaan hyödyntää organi­saa­tiossa eri tavoin.
 • Tunnet tieto­joh­ta­misen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja.
 • Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organi­saa­tiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa.
 • Osaat liike- ja muun toimin­ta­tiedon perus analy­soinnin ja visualisoinnin
 • Osaat tuottaa päätök­senteon ja johta­misen kannalta hyödyl­listä tietoa käyttäen sopivaa analy­sointi- ja visualisointityökalua.
 • Osaat tulkita oman yksikkösi tietoja ja käyttää niitä oman johta­misesi apuna.
 • Osaat kommu­ni­koida analyy­si­tietoja ja -tuloksia tuotannon tekijöille omassa organisaatiossasi.
 • Analy­soidun tiedon hyödyn­tä­minen organi­saation konkreet­ti­sessa toimin­nassa
  .

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 11.9.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 30