Työelämän venäjä

Ajankohta 15.9. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opiskelija opiskelee ja oppii työelämän venäjän perus­teita sekä lähio­pe­tus­tun­neilla että itsenäi­sesti työsken­nellen. Lähio­pe­tus­tun­neilla opiskelija harjoit­telee ja simuloi pieniä työelämän tilan­teita parin kanssa, pienissä ryhmissä ja itsenäi­sesti. Tehtä­villä hän vahvistaa sekä puhumisen että kuullu­nym­mär­tä­misen taitoja.

Lähio­pis­kelun lomassa opiskelija suorittaa viikoittain lukemis-, kirjoit­tamis- ja tiedon­ha­ku­teh­täviä, joissa hän soveltaa lähio­pis­ke­lussa hankittuja taitoja. Opiskelija pohtii myös omaa opiske­luaan ja oppimistaan.

Opinto­jak­solla harjoi­tellaan työelämän perus­vies­tin­tä­ti­lan­teita pääasiassa suulli­sesti: yhtey­de­notot puheli­mitse, matka­jär­jes­telyt ja matkus­ta­minen (aikataulut, liput, hotelli, ravintola, ostokset), messu­vie­railut, yritys­käynnit (isäntänä ja vieraana toimi­minen), omasta työpäi­västä, tehtä­vistä ja työpai­kasta kertominen.

Opiskelija harjoit­telee viestin­tä­ti­lan­teissa tarvit­tavia raken­teita sekä suulli­sesti että kirjal­li­sesti (etuliit­teel­lisiä liike­verbejä; reflek­sii­vi­verbit; subst., adj. ja pers.pron. taivutus yksikössä; verbien aikamuodot ja aspekti).

Opiskelija opettelee käyttämään venäläistä näppäin­jär­jes­tystä, kirjoit­tamaan lyhyitä työelämän viestejä (kutsu, matkaoh­jelma ja onnit­te­lu­viesti) sekä käyttämään netti­re­sursseja tiedon­hakuun ja itsenäiseen kielenopiskeluun.Opiskelija perehtyy hiukan venäläisen työelämän tapakulttuuriin.

Lähita­paa­misetTiistaisin ja torstaisin klo 16 – 17.30
Mahdol­li­sesti toinen kerta viikossa verkkotapaamisina.

Paikka Wärtsilä-kampus, WÄR TU116, Karja­lankatu 3, Joensuu

Opettaja Riitta Hyttinen

Tavoitteet

Opinto­jakson suori­tet­tuaan opiskelija

  • viestii suulli­sesti helpoh­koissa työelämän perus­ti­lan­teissa (ks. sisältö),
  • tuntee venäläistä viestin­tä­tyyliä ja soveltaa sitä omassa puheessaan,
  • kirjoittaa lyhyitä työelämän viestejä paitsi käsin myös venäläi­sellä näppäimistöllä,
  • osaa hakea venäjän­kie­li­siltä netti­si­vuilta tietoa liittyen matkus­ta­miseen, messuihin, tuotteisiin ja yrityksiin,
  • omaa positii­visen asenteen venäjän kielen opiskeluun ja kieli­taidon kehittämiseen.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Opiske­lijan ajankäyttö

  • Lähityös­kentely ja testit sekä palaute 52 tuntia
  • Etä- ja itseo­piskelu ja testeihin valmen­tau­tu­minen 81 tuntia

Arvioin­ti­me­ne­telmät
Kaksi kirjal­lista testiä (25 % kumpikin), suullinen testi (25 %),pitkä näyttö (25 %).Hyväk­sytty suoritus edellyttää aktii­vista osallis­tu­mista lähio­pe­tukseen, etäteh­tävien palaut­ta­mista sekä kaikkien testien suorit­ta­mista hyväksytysti.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 50,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 4.9.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 10