Työky­ky­koor­di­naattori

Ajankohta 4.8. – 16.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

Haluatko lisätä osaamistasi työky­vystä, työllis­ty­mi­sestä, kuntou­tuk­sesta ja monia­lai­sesta yhteistyöstä?

Tule kehit­tämään ja etsimään ratkaisuja yhdessä siihen, miten nykyisiä palveluja voidaan kehittää entistä parem­miksi, lisätä tiiviimpää yhteis­työtä moniam­ma­til­lista osaamista hyödyntäen. Tule hankkimaan osaamista, jolla voit rakentaa mahdol­li­suuksia työllis­ty­miseen ja työkykyyn sekä poistamaan esteitä!

  • Työllis­ty­misen ja työkyvyn uudis­tuvat palvelut 5 op 
  • Laaja-alainen työote työllis­ty­miseen ja työkykyyn 5 op

Verkko­luennot 
Työllis­ty­misen ja työkyvyn uudis­tuvat palvelut 
4.8. klo 12.00 – 16.00
1.9. klo 12.00 – 16.00
6.10. klo 12.00 – 16.00

Laaja-alainen työote työllis­ty­miseen ja työkykyyn
20.10. klo 12.00 – 16.00
17.11. klo 12.00 – 16.00
15.12. klo 12.00 – 16.00

Huomaathan, että webinaa­reihin osallis­tu­minen on välttämätöntä.

Opettaja Tarja Laati­kainen

Koulutus toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun 10 op:n kokonaisuus sopii henki­löille, jotka työsken­te­levät esimer­kiksi työter­veys­huol­lossa, SOTE-keskuk­sissa, TE-palve­luissa, oppilai­tok­sissa tai HR-tehtä­vissä ja joiden pohja­kou­lutus on korkea­koulu- tai opistoasteen tutkinto. Koulutus antaa oikeuden käyttää nimikettä Työky­ky­koor­di­naattori oman ammat­ti­ni­mikkeen yhtey­dessä. 

STM:n tiedote >>

Tavoitteet

Opinto­jak­sojen aikana saat perus­osaa­mista työllis­ty­misen ja työkyvyn palve­lu­jär­jes­tel­mästä, sen osa-alueista ja toimin­nasta. Opit tuntemaan työllis­ty­misen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilan­teita. Toisen osion aikana saat ohjaustyön perus­osaa­mista sekä opit toimimaan osana työllis­ty­misen ja työkyvyn tuen yhteis­työ­ver­kostoja. Lisäksi opit tunnis­tamaan työky­ky­riskejä ja varhaisen välit­tä­misen menetelmiä. Tavoit­teena on, että kykenet edistämään kestävään työllis­ty­mis­rat­kaisuun pääse­mistä ja työhön paluuta.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Työky­ky­koor­di­naattori 10 op (270 h)

Työllis­ty­misen ja työkyvyn uudis­tuvat palvelut 5 op (135 h) koostuu:

  • webinaarit 4 x 4 h = 24 h (osallis­tu­minen välttämätöntä)
  • Itsenäinen työskentely (materi­aaliin pereh­ty­minen, yksilö­teh­tävät) ja ryhmä­teh­tävät =111 h

Laaja-alainen työote työllis­ty­miseen ja työkykyyn 5 op (135 h) kostuu:

  • webinaarit 4 x 4 h = 24 h (osallis­tu­minen välttämätöntä)
  • Itsenäinen työskentely (materi­aaliin pereh­ty­minen, yksilö­teh­tävät) ja ryhmä­teh­tävät =111 h

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta: 100,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­mi­saika: 4.4. – 24.7.2022
Laajuus: 10 op
Paikkoja: 40